DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

1)Dahilde İşleme Rejimi Nedir?

İhraç edilecek ürünleri üretmek için gerekli olan ve yurt dışından ithal edilen, ithali gümrük vergisine tabi girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemidir.

2)Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Nedir?

İhraç amacıyla planlanan malların üretiminde kullanılacak olan girdilerin gümrük muafiyetli ithalatına ve/veya yurt içi alımlara imkan sağlayan T.C. Ekonomi Bakanlığı’nca düzenlenen bir belgedir. Dahilde İşleme İzin Belgesi (D1) örneği EK -1

3)Dahilde İşleme İzni (Dİİ) Nedir?

İhraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata imkan sağlayan ve gümrük idarelerince verilen izindir.

4)Dahilde İşleme İzin Belgesi Neden Kullanılır?

İthalatta gümrük vergisi, KDV, ÖTV ile diğer vergi ve fonlardan muafiyet sağlanması,

Vergi, Resim ve Harç İstisnası ile KKDF muafiyeti,

Dış Ticarette Standardizasyon ve Teknik Düzenlemeler ile Ticaret Politikası önlemlerine tabi olmama,

Yurt içi alımlarda KDV Tecil-Terkin uygulaması

İthalatta alınması gereken vergilere ilişkin teminat indirimi

5)Dahilde İşleme İzin Belgesi Türleri Nelerdir?

Dahilde İşleme İzin Belgeleri iki ana kategoriden oluşmaktadır. İşletmeler amaç ve ihracat beklentileri açısından kendilerine uygun olanı tercih edebilirler.
 
a)Şartlı Muafiyet Sistemi (İhracat Taahhüdü karşılığı vergilerin askıya alınması): Dahilde İşleme İzin Belgesi veya Dahilde İşleme İzni kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılan  ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme malzemesinin, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik firmalarca, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, ithalattan doğan vergi kadar teminata bağlanmak suretiyle izin verilmesidir.

b)Geri Ödeme Sistemi: İthalat rejimi çerçevesinde her çeşit vergisi ödenerek serbest dolaşıma giren malların kullanılması ile üretilen mamullerin, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında 3. ülkelere ihraç edilmesi ithalat sırasında tahsil edilen vergilerin geri ödenmesidir.

EK-1:Dahilde İşleme İzin Belgesi (D1) Formu

 

 

6)Dahilde İşleme İzin Belgesi ile ne kadar fayda sağlayabilirim?

Hammadde alımlarında; %18 KDV, ortalama %5 gümrük vergisi, %3 KKDF desteklerinden faydalanarak; ithalat maliyetlerimi %26’ya kadar düşürebilirim. Yerli hammadde kullanacaksak %18 KDV ödemeden hammadde satın alabilirim.

Örneğin; 100.000 $’lık bir hammadde alımında;

İthal hammadde alınacaksa;

Toplamda 26.000 $’lık istisnadan yararlanarak üretim öncesi maliyet %26 düşürülmektedir.

Yurt içinden hammadde alınacaksa;
%18 KDV ödenmez ve 18.000 $ lık kazanç sağlanır.

7)Dahilde İşleme İzin Belgesini hangi şirketler kullanabilir?

Bir firmanın Dahilde İşleme İzin Belgesini kullanabilmesi için;

  1. Üretici firma olması,
  2. Kapasite Raporu olması gerekmektedir.

8)Dahilde İşleme İzin Belgesi Uygulamaları Nasıl Gerçekleştirilir?

1 Ocak 2006 tarihinden itibaren; Elektronik İmza kullanımı ile Dahilde İşleme İzin Belgeleri hakkındaki uygulamalar yalnızca elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Belge kullanacak firmanın öncelikle e-imza alması gerekmektedir. EK-2

Ek-2:E-imza uygulamaları giriş sayfası

9)DİR Otomasyon Projesi nedir ve sağladığı avantajlar nelerdir?

Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile ilgili olarak; belge müracaatından, belgelerin taahhüt hesaplarının kapatılmasına kadar olan süreçteki her türlü işlemin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini amaçlayan bir projedir. Bu projeyle birlikte; her türlü yazışma ve evrak trafiği ortadan kaldırılmakta, firmalar; bilgisayarları başında her türlü işlemlerini yerine getirebilmekte, haftalar sürebilen belge müracaatı, revizesi gibi işlemler kısa sürede gerçekleştirilmektedir.

10)DİR Otomasyon Projesinin İşleyişi nasıldır?

Firmanın sisteme tanımlanması (İlk Başvuruda-bir defa)
            a)Elektronik İmza
            b)Web’den ilk müracaat ve Yetkilendirme Başvurusu
            c)İhracatçı firma tarafından istenilen belgelerin bağlı olunan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

11)Firma tanımlaması için hangi bilgi ve belgelerin temin edilmesi gerekir?
1) Dilekçe (Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)
2)İhraç edilecek mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli)
3)İmza Sirküleri (Noter tasdikli)
4)Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetelerinin her biri)
5)Firmaya ait Vergi Numarası Belgesi (Aslı veya ilgili vergi dairesince tasdikli sureti)
6)Firma Tanımlama Formu (Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış) (EK-3)
7) Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerce imzalanan ve nitelikli elektronik imza sahibi kişiye ilişkin olarak verilen noter tasdikli Taahhütname (EK-4)
8)İlgili firmanın ihracatçı birliği üyesi olduğuna dair belge (İlk kez Dahilde İşleme Rejiminden yararlanacak imalatçı-ihracatçı veya ihracatçılar için)
9)Gümrükçe Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (Varsa)
10)Geriye dönük son döneme ait elektrik faturası
11)Geriye dönük son 1 yıla ait Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) tahakkuk bildirim formları

12)Dahilde İşleme İzni almak için hangi belgeleri ibraz etmek gerekir?
1)Dilekçe (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)
2)Dahilde İşleme İzni Talep Formu (2 nüsha) (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış) (EK:5)
3)Eşyanın bedelsiz gönderilme amacı ve süresini kapsayan gönderici firma ile alıcı firma arasında varsa imzalanmış sözleşme veya gönderici firma yazısı aslı ve tercümesi
4)İhraç Ürünleri ile İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (EK:6)
5)İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli)
6)Yan sanayici kullanılması halinde (İmalatçı-ihracatçı, İhracatçı, Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi için);
a)Yan sanayici firmaya ait Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli)
b)Yan sanayici firmaya ait İmza Sirküleri (Noter tasdikli)
c)Yan sanayici ile yapılan protokol (Taraflarca imzalanmış)
7)Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri)
8)İmza Sirküleri (Noter tasdikli)
9)Adına üretim yapılan yurtdışında yerleşik yabancı firmadan, adet olarak belirtilen etiketin, yabancı firmanın bilgisi dahilinde ithal edilerek fason üretim yapıldığını gösteren sözleşme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FİRMA TANIMLAMA FORMU                                                                                           Ek-3


Vergi Numarası

Vergi Dairesi Adı

Ticaret Sicil No

Firma Tipi

Anonim                    Limited                 Komandit                   Kollektif
Kamu                       Fert (Şahıs)          Kooperatif                 Holding                       Joint Venture

Ticaret Sicil Gazetesinde Yer Alan;

Firma Unvanı

Adresi

Semt/Belde

İlçesi

İli

Posta Kodu

Telefon No

( ) -

Hat Sayısı

Faks No

E-Posta

 

Kuruluş Yılı

Web Adresi    http://

 

Firma Özelliği

İmalatçı-İhracatçı      Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ)        Yan Sanayici
İhracatçı                   Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ)             Hizmetler

Gümrükçe Onay. Kişi Statüsü

A                             B                               C                         Diğer

Varsa, Firmanın Bağlı Bulunduğu Holdingin;

Unvanı

Holding Vergi No

Firma Yetkilisinin; (Firmanın telefonla aranması gerektiği durumlarda irtibat kurulacak kişi/kişiler)

Adı

Soyadı

Görevi

Telefon No / Dahili

Cep Tel. No

 

( ) -

 

( ) -

 

( ) -

Üyesi Olduğunuz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

01-İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon

02-Ege

03-Akdeniz

04-Uludağ

05-Antalya

06-Güneydoğu Anadolu

07-Denizli Tekstil ve Konfeksiyon

08-Karadeniz

09-Orta Anadolu

10-Doğu Anadolu

11-İstanbul

12-İstanbul Maden ve Metaller

13-Doğu Karadeniz Hububat Bakliyat ve    
     Yağlı Tohumlar

Üretim Faaliyetinde Bulunduğunuz İller

01 Adana
02 Adıyaman
03 Afyonkarahisar
04 Ağrı
05 Amasya
06 Ankara
07 Antalya
08 Artvin
09 Aydın
10 Balıkesir
11 Bilecik
12 Bingöl
13 Bitlis
14 Bolu

 

15 Burdur
16 Bursa
17 Çanakkale
18 Çankırı
19 Çorum
20 Denizli
21 Diyarbakır
22 Edirne
23 Elazığ
24 Erzincan
25 Erzurum
26 Eskişehir
27 Gaziantep
28 Giresun

29 Gümüşhane
30 Hakkari
31 Hatay
32 Isparta
33 Mersin
34 İstanbul
35 İzmir
36 Kars
37 Kastamonu
38 Kayseri
39 Kırklareli
40 Kırşehir
41 Kocaeli
42 Konya

43 Kütahya
44 Malatya
45 Manisa
46 K.Maraş
47 Mardin
48 Muğla
49 Muş
50 Nevşehir
51 Niğde
52 Ordu
53 Rize
54 Sakarya
55 Samsun
56 Siirt

57 Sinop
58 Sivas
59 Tekirdağ
60 Tokat
61 Trabzon
62 Tunceli
63 Şanlıurfa
64 Uşak
65 Van
66 Yozgat
67 Zonguldak
68 Aksaray
69 Bayburt
70 Karaman

71 Kırıkkale
72 Batman
73 Şirnak
74 Bartın
75 Ardahan
76 Iğdır
77 Yalova
78 Karabük
79 Kilis
80 Osmaniye
81 Düzce

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        Firma Yetkilisi/Yetkililerinin Adı Soyadı / Unvanı
                                                                                                                                                             İmza ve Firma Kaşesi

 

                                                                                                                                             Ek-4


ÖRNEKTİR

TAAHHÜTNAME

01/04/2007 tarihli ve 26480 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2007/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında, aşağıda kimlik bilgileri verilen kişinin nitelikli elektronik imza ile yapacağı her türlü işlemden, aşağıda belirtilen tarihler itibarıyla …………………… vergi numaralı ve ………………………………………………………………… unvanlı firmamızın sorumlu olacağını kabul ve taahhüt ederim.

İmza - Kaşe

 

TAAHHÜDÜN BAŞLANGIÇ TARİHİ : GÜN/AY/YIL
TAAHHÜDÜN BİTİŞ TARİHİ : GÜN/AY/YIL

T.C. KİMLİK NO      :
ADI SOYADI            :
BABA ADI               :
ANNE ADI               :
DOĞUM YERİ                    :
DOĞUM TARİHİ       :
CİNSİYETİ              :
NÜFUSA KAYITLI
OLDUĞU İL/İLÇE     :
CİLT NO                 :
AİLE SIRA NO         :
SIRA NO                 :

(Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin ad soyadı ve imzaları)

İşbu Taahhütname altındaki imzanın şahıs ve kimliği ibraz ettiği ……….. Nüfus Müdürlüğünce ……….. nedeni ile, ……… tarih, ………. kayıt, ……. seri ve ……… sicil numarası ile verilme fotoğraflı Nüfus Cüzdanına (veya başka belge) göre; ……. ili, ……. ilçesi, ……… mahalle/köyü ….. cilt, …… aile sıra ve ….. sıra numaralarında kayıtlı bulunan ……… ile …….. oğlu ……… (doğum yeri) ve ……….(doğum tarihi) doğumlu ………..’a ait olup dairemde (veya işlerinin yoğunluğu nedeniyle daireye gelemediğinden mahallinde) ve huzurumda imzaladığını onaylarım. (Tarih)

(Noter Kaşesi, Noterin adı ve imzası)

 

DAYANAK:

………… Noterliğinden ……… tarih ve …… yevmiye no ile onaylı imza sirkülerine göre ……………………………………….. (firmanın ismi) şirketini ………………’ın (eğer birden fazla kişi ise bunların ismi) münferiden/müştereken temsil ve ilzama yetkili olduğu görüldü

                                                                                                                             
                                           
                       Ek.5                           
 TALEP NO


1.İHRACATÇI İLE İLGİLİ BİLGİLER
İHRACATÇI FİRMANIN

2.TALEP

1-Şartlı Muafiyet Sistemi      (    )
2-Geri Ödeme Sistemi         (          )

-Adı Unvanı :                                                                 İhracatçı                              (   )
-Adresi :                                                                        İmalatçı-İhracatçı                 (   )
-Vergi Dairesi Adı ve Hesap No :                                Dış Tic. Ser. Şti.                 (    )
-Yan Sanayici Firmasının Adı ve Unvanı :                          Sektörel Dış Tic. Şti.               (      )

3. DAHİLDE İŞLEME İZNİNE KONU İTHAL EDİLECEK EŞYANIN

G.T.İ.P.*

Ticari ve/veya teknik tanımı

Miktar (Adet/Kg/M)

Menşe ülke

Çıkış ülkesi

Gümrük Kıymeti CIF ($)

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

4. TABİ TUTULACAĞI İŞLEME FAALİYETİNİN TANIMI **

5. VERİMLİLİK ORANI

6. İŞLEME FAALİYETİNİN YAPILACAĞI YER

7. İŞLEME FAALİYETİ İÇİN GEREKEN SÜRE

8. İHRAÇ EDİLECEK EŞYANIN

G.T.İ.P.*

Ticari ve/veya teknik tanımı

Miktar (Adet/Kg/M)

Menşe ülke

Gideceği ülke

Gümrük Kıymeti FOB ($)

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

9. GÜMRÜK İDARELERİ
a) Giriş Gümrük İdaresi

b) Rejimin Sona Ereceği Gümrük İdaresi

10. DİĞER HUSUSLAR ***

11.                                TARİH
                       YETKİLİ İMZA VE KAŞE

12. BU BÖLÜM GÜMRÜK İDARESİNCE DOLDURULACAKTIR
Talebi değerlendiren gümrük idaresinin görüşü :
   
Uygundur (      )           Uygun değildir (       )                                                      MÜHÜR İMZA
                                                                                                                                  KAŞE

(*) : Eşyanın 8’li veya 12’li GTİP’i yazılacaktır.
(**) : Tebliğin 14 üncü maddesinde belirtilen işleme faaliyetlerinden hangisine tabi tutulacağı bent numarası da belirtilmek suretiyle yazılacaktır.
(***): Eğer varsa, gümrük idaresi için önemli olabilecek her türlü bilgi yazılacaktır.

 

HAMMADDE SARFİYAT TABLOSU                                                                                       Ek:6


İHRAÇ EDİLEN

HAMMADDE ADI 1

HAMMADDE ADI 2

HAMMADDE ADI 3

Mamul Adı

Miktar (Adet/Kg/M)

Birimde Kul. Miktar

Mamulde Kul. Miktar (Adet/Kg/M)

Fire Oranı (%)

Birimde Kul. Miktar

Mamulde Kul. Miktar (Adet/Kg/M)

Fire Oranı (%)

Birimde Kul. Miktar

Mamulde Kul. Miktar (Adet/Kg/M)

Fire Oranı (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam İhtiyaç

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam İthalat

 

 

 

 

 

 

 

Fark

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                YETKİLİ İMZA VE KAŞE

13)Dahilde İşleme İzin Belgesi almak için hangi belgeleri ibraz etmek gerekir?

1)Dilekçe(İmza  sirkülerinde  yer  alan  yetkililerin  adı ve  soyadı   belirtilerek imzalanmış)
2)Dahilde İşleme İzin Belgesi Proje Formu (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış).
3)İhraç ürünleri ile ilgili Hammadde Sarfiyat Tablosu. İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli)*
4)Yan sanayici kullanılması halinde (İmalatçı-ihracatçı, İhracatçı, Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi için) ;

    1. Yan sanayici firmaya ait kapasite raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli)*
    2. Yan sanayici firmaya ait imza sirküleri (Noter tasdikli)
    3. Yan sanayici ile yapılan protokol (taraflarca imzalanmış)

5)Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicil memurluklarınca tasdikli örneği (kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri)
6)İmza sirküleri (Noter tasdikli)
7)İhracatçı Birliği üyesi olunduğuna dair belge (ilk kez belge başvurusunda bulunan imalatçı-ihracatçı veya ihracatçılar için)
8)İhracat taahhüdü kapatılmamış Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında gerçekleşen ihracat ve ithalat listeleri
(*) : Kesme çiçek, doğal çiçek soğanı, tavuk-balık yetiştiriciliği gibi kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge (aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği)
14)Dahilde İşleme İzin Belgesi müracaatlarının değerlendirilmesinde hangi kriterler esas alınır?

1)İthal eşyasının işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının tespitinin mümkün olması,
b) Türkiye Gümrük Bölgesindeki (Serbest Bölgeler hariç) yerleşik üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi (Belge konusu ithal eşyasının yurt içinden fiyat, kalite, miktar ve süre açısından temin edilebilme imkanı, rekabet gücü sağlayabilmesi, müracaat sahibi firmanın projede sunduğu üretim faaliyetini gerçekleştirebilme kapasitesi, firmanın istihdam ve üretimi göz önünde bulundurularak Dahilde İşleme Rejimi (DİR)'inde belirtilen hükümlere aykırı hareket etmeyeceği hususundaki kabiliyeti ve yeterliliği dikkate alınacaktır.)
c) İşleme faaliyetinin, katma değer yaratan ve kapasite kullanımını artıran bir faaliyet olması yanında, mamulün rekabet gücünü ve ihracat potansiyelini artıran bir nitelik taşıması,
d) Firmaların, DİİB'leri kapsamında gerçekleştirdiği performansı,
gibi hususlar dikkate alınır.
15)) Dahilde İşleme İzin Belgeleri/İzinleri ne kadar süreliğine alınabilir?
Dahilde İşleme İzin belgelerinin süreleri sektöre göre azami 12 aydır. Dahilde İşleme izninde süre 6 aydır. Ancak, gemi inşa,komple tesis vb. gibi üretim süresi 12 ayı geçen ürünler ve savunma sanayi alanına giren ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen belgenin /iznin süresi proje süresi kadar tesbit edilebilir.
Sürenin başlangıcı dahilde işleme izin belgesinin/izninin tarihidir. Süre sonu ise belge/izin süresi (ek süre, haklı ve mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin süreler dahil) bitiminin rastladığı ayın son günüdür.
16)Dahilde İşleme İzin Belgelerine/iznine ek süre başvurusu nasıl yapılabilir?
Firmaların Dahilde İşleme İzin Belgelerine ek süre alabilmeleri için, en geç belge süresi sonundan itibaren 1 ay içerisinde elektronik ortamda Ekonomi Bakanlığı’na müracaat etmeleri gerekmektedir.
Dahilde İşleme İznine ek süre alabilmeleri için Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nca belirlenen uygulama esasları çerçevesinde izne ilişkin beyanname aslı, gerçekleştirilen ihracata ilişkin liste ve bu listede yer alan gümrük beyannamelerinin iznin ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılacağına ve bu bilgilerin doğruluğuna dair taahhütname ile birlikte en geç izin süresi sonundan itibaren 1 ay içerisinde ilgili Gümrük İdaresine müracaat etmeleri gerekmektedir.
17)Dahilde İşleme İzin Belgelerine ne kadar süre ile ek süre tanınabilir?
Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarih esas alınmak suretiyle belge süresi azami 3 (üç) ay uzatılır. Belge kapsamında hiç ithalat yapılmaması halinde, bu fıkra hükmü uygulanmaz.
Dahilde işleme izin belgesi kapsamında gerçekleştirilen ihracat değerinin belge ihracat taahhüdü değerine oranının en az %50 olması halinde (komple tesis veya gemi inşasına ilişkin düzenlenen belgelerde üretimin %50’sinin tamamlandığının belgelenmesi halinde) dahilde işleme izin belgesine belge orijinal süresinin yarısı kadar ek süre verilebilir.
18)Döviz Kullanım Oranı nedir?
Dahilde İşleme İzin Belgesi/İzni kapsamındaki CIF ithal (yurt içi alımlar hariç) tutarının FOB ihraç tutarına (ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithalatın yapılması halinde bu ürünün gümrük kıymeti dahil) yüzde oranını ifade etmektedir.
19)Döviz Kullanım Oranı yüzde kaçtır?
Döviz Kullanım oranı, yurt içi alımlar hariç %80’dir. Ancak ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami %100 olabilir. Otomotiv sektöründe %65, deri ve deri mamulleri ile, çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri için %60, tekstil ürünlerinde %65, konfeksiyon ve orman ürünlerinde %70 olarak belirlenmiştir.
DİİB kapsamında ithaline izin verilecek işletme malzemesi değeri ise, ihracat taahhüdünün % 2’sini geçemez. Değişmemiş eşya için bu oran %1 dir.
20)Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan İthalat ve İhracattaki rejim kodu nedir?
Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan İthalatta Rejim Kodu 51.00, İhracatta ise 31.51 olup, beyannamelerin 37 no.lu “Rejim” kutucuğunda belirtilmektedir.
21)Dahilde İşleme İzin Belgesi/Dahilde İşleme İzni kapsamında belirlenen süre ne kadardır?
Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izninin süresi sektörüne göre azami 12 aya kadar tespit edilebilir.
Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarih esas alınmak suretiyle belge süresi azami üç ay uzatılır. Belge kapsamında hiç ithalat yapılmaması halinde bu hüküm uygulanmaz.
DİİB kapsamında gerçekleştirilen ihracat değerinin belge ihracat taahhüdü değerine oranının en az % 25 olması halinde, dahilde işleme izin belgesine altı ayı geçmemek kaydıyla belge orijinal süresinin yarısı kadar ek süre verilebilir. Ancak indirimli teminat uygulamasından yararlandırılan belge için bu oran % 15 olarak uygulanır.