Document Generator Portlet
 • MESLEKI KARARLAR
 • Dış Ticaret İle İlgili Genel Sorular

  Dış Ticaret İle İlgili Genel Sorular

  Dış Ticarette Ödeme Şekilleri Nelerdir ?

  Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri Nelerdir?

  Dış Ticarette Kullanılan Belgeler Nelerdir ?

  Uluslararası Ticarette Kullanılan Ticari Kısaltmalar Nelerdir?


   

  Dış Ticarette Ödeme Şekilleri Nelerdir ?

  Dış ticarette ödeme şekilleri ve özet açıklamaları aşağıda yer almaktadır.

  PEŞİN ÖDEME (Cash Payment/Advance Payment/Prepayment/Cash Before Delivery)

  İthalatçının mal bedelini ihracatçıya fiili ihraçtan önce ödediği ödeme şeklidir. Bu ödeme şeklinde ihracatçı herhangi bir risk üstlenmemekte, ithalatçı ise malların gönderilmemesi yada malların sipariş evsafına uygun olmaması gibi nedenlerden dolayı zarara uğrama riski taşımaktadır.

  Peşin ihracat bedelleri, bankalar aracılığıyla havale şeklinde, ithalatçı, ihracatçı veya bunlar adına hareket ettiğini beyan eden üçüncü kişilerce çek ve efektif olarak, döviz satan kişinin yurt dışında yerleşik olduğunun tevsiki veya kredi kartının yurt dışından verilmiş olduğunun tespiti halinde kredi kartıyla tahsil edilebilir.

  MAL MUKABİLİ ÖDEME (Cash Against Goods)

  İhraç edilen malın bedelinin malın ithalatçı tarafından teslim alınmasından sonra ödendiği ödeme şeklidir. İhracatçı malını sevk ettikten sonra, sevkiyata ilişkin vesaiki doğrudan veya bedelsiz teslim edilmek kaydıyla bir banka aracılığı ile ithalatçıya gönderir. İhracatçının en çok risk üstlendiği ödeme şeklidir. Mal bedelinin ödenmesi malların teslim alınmasından sonra gerçekleştiğinden, mal bedelinin ödenmemesi riski mevcuttur.

  VESAİK MUKABİLİ ÖDEME (Cash against Documents/Documentary Collections)

  İhracatçının ithalatçı ile yaptığı satış sözleşmesine uygun olarak malları sevk etmesinden sonra bunları temsil eden sevk vesaiklerinin ödeme veya poliçe kabulü veya bono düzenlenmesi karşılığında banka aracılığı ile ithalatçıya teslimine imkan veren bir ödeme şeklidir. Banka ihraç bedelini tahsil ettikten sonra vesaikleri ithalatçıya teslim eder.

  KABUL KREDİLİ ÖDEME (Acceptance Credit)

  Mal bedelinin belirli bir vadede ödenmesini taahhüt eden ve bu ödemeye bir poliçenin araç olduğu ödeme şeklidir.

  a)     Kabul Kredili Akreditif : Uluslararası kurallara ve mevzuata göre açılan akreditiflerde sevk belgelerinin, bu belgelerle birlikte sunulan poliçenin ithalatçının bankası veya muhabir bankaca kabulünü takiben serbest bırakılarak bedellerin poliçe vadesinde ödenmesine imkan veren bir ödeme şeklidir.      

  b)     Kabul Kredili Vesaik Mukabili : Bankanın sevk belgelerini bu belgelere ekli poliçenin ithalatçı tarafından kabulünü takiben ithalatçıya teslim etmesinden sonra poliçe vadesinde mal bedelinin ihracatçıya ödendiği bir ödeme şeklidir.

  c)      Kabul Kredili Mal Mukabili : İhraç edilen malın bedelinin malın ithalatçı tarafından teslim alınmasından ve poliçeyi kabul etmesinden sonra poliçe vadesinde ödemenin gerçekleştiği bir ödeme şeklidir.

  AKREDİTİFLİ ÖDEME (Letter of Credit)

  İthalatçının talep ve talimatı üzerine veya bizzat kendi adına işlem yapan bir bankanın akreditif şartlarına uyulması kaydıyla ve akreditifte şarta bağlanan vesaikin ibrazı karşılığında,

  a)     ihracatçıya veya onun emrine ödeme yapacağı veya ihracatçının çekeceği poliçeleri kabul edeceği ve ödeyeceği, veya

  b)     böyle bir ödemeyi yapması veya çekilen poliçeleri kabul etmesi için diğer bir bankayı yetkili kıldığı, veya

  c)      diğer bir bankayı iştira işlemi yapmaya yetkili kıldığı bir düzenlemedir.<!--[endif]-->

  Kısaca, ithalatçının verdiği talimat doğrultusunda, ithalatçının çalıştığı bankanın belirli bir meblağa kadar ve belirli bir vade için istenilen koşulların yerine getirilmesi ve ihracatçı tarafından ihraç edilen malların ihracına ilişkin belgelerin ibrazı karşılığında ihracatçıya ödeme yapılacağını taahhüt eden ödeme şeklidir.

  Akreditifler, Milletlerarası Ticaret Odası’nın akreditifli ödemelerde yeknesaklığı temin etmek üzere yayınladığı '' Vesikalı Krediler için Yeknesak Teamüller ve Uygulamalar-UCP 500” broşüründe yer alan kurallar çerçevesinde açılmaktadır.

  Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri Nelerdir?

  Dış ticarette kullanılan teslim şekillerinin resmi kuralları için açıklamalar Milletlerarası Ticaret Odası’nın oluşturduğu INCOTERMS 2000’de yer almaktadır. Teslim şekilleri ana başlıklar halinde aşağıda sıralanmaktadır.

  EXW

  EX WORKS- İŞ YERİNDE TESLİM
  ( ......olarak belirtilen yerde )

  FCA

  FREE CARRİER- TAŞIYICIYA MASRAFSIZ
  (......olarak belirtilen yerde )

  FAS

  FREE ALONGSİDE SHIP- GEMİ DOĞRULTUSUNDA MASRAFSIZ
  (......olarak belirtilen yükleme limanında )

  FOB

  FREE ON BOARD – GEMİDE MASRAFSIZ
  (......olarak belirtilen yükleme limanında )

  CFR

  COST AND FREIGHT- MAL BEDELİ VE NAVLUN
  ( varış limanı......olarak belirtilmek suretiyle )

  CIF

  COST,INSURANCE AND FREIGHT- MAL BEDELİ, SİGORTA VE NAVLUN
  (varış limanı......olarak belirtilmek           suretiyle )

  CPT

  CARRIAGE PAID TO - TAŞIMA ÖDENMİŞ OLARAK
  ( varış yeri......olarak belirtilmek suretiyle )

  CIP

  CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO - TAŞIMA VE SİGORTA ÖDENMİŞ OLARAK
  ( varış yeri......olarak belirtilmek suretiyle )

  DAF

  DELIVERED AT FRONTIER- SINIRDA TESLİM
  (......olarak belirtilen yerde )

  DES

  DELIVERED EX SHIP - GEMİDE TESLİM
  ( varış limanı......olarak belirtilmek suretiyle )

  DEQ

  DELIVERED EX QUAY - RIHTIMDA TESLİM
  ( varış limanı......olarak belirtilmek suretiyle )

  DDU

  DELIVERED DUTY PAID - GÜMRÜK RESMİ ÖDENMEKSİZİN TESLİM
  ( varış yeri......olarak belirtilmek suretiyle )

  DDP

  DELIVERED DUTY PAID - GÜMRÜK RESMİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM
  ( varış yeri......olarak belirtilmek suretiyle )

   

  Dış Ticarette Kullanılan Belgeler Nelerdir ?

  Dış ticarette kullanılan belli başlı belgeler ile genel açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

  A.T.A KARNESİ (A.T.A Carnet)

  Eşyaların gümrük vergisine tabi olmadan geçici kabulüne imkan sağlayan ve milli gümrük belgesi yerine kullanılmak üzere düzenlenen belgedir. 

  ANALİZ RAPORU (Certificate of Analysis)

  Tahlil gerektiren, özellikle gıda ve kimyasal maddeler için gerekli olan rapordur.

  A.TR. DOLAŞIM BELGESİ (Movement Certificate)

  Türkiye ile Avrupa Birliği’nde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Katma Protokol’de öngörülen tercihli rejimden yararlanabilmesi için ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenen belgedir.

  BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKASI (Phytosanitary certificate)

  Bitki veya bitkisel ürünlerin tehlikeli hastalık, zararlı maddeler, ilaç kalıntıları içermediği ve haşereden korunmuş olduğunu gösteren belgedir.

  ÇEKİ LİSTESİ (Weight List)

  Malların yüklendiği taşıtlar itibariyle her birim, paket, çuval vb. ağırlığının ayrıntılı gösterildiği listedir.

  KOLİ/AMBALAJ LİSTESİ (Packing List)

  İhraç edilecek ürünlerin ambalajı, her bir kutu, balya veya çuvalın içinde neler olduğu ve yüklemeye konu kolilerin boyutları ve ağırlığı gibi detaylı bilgiler içeren listedir.

  EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ (Movement Certificate)

  EFTA Ülkeleri , Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamış olan diğer ülkeler ile ticarette ve Türkiye’nin Avrupa Birliği ile demir çelik ürünlerinde imzaladığı anlaşma kapsamı ürünlerin ticaretinde düzenlenen belgedir.

  TİCARİ FATURA (Commercial Invoice)

  Satılan malın cinsi, ismi, miktarı, birim satış fiyatı ve toplam bedeli gibi bilgileri gösteren mahallinde tanzim edilen kesin satış faturasıdır.

  PROFORMA FATURA (Proforma Invoice)

  Satıcı tarafından alıcıya gönderilen bir satış teklifi ya da ön fatura niteliğindedir.

  KONSOLOSLUK FATURASI (Consular Invoice)

  İhracatçı firmanın malını ihraç edeceği ülkenin konsolosluğundan temin edeceği boş fatura formunu doldurarak konsolosluğa tasdik ettiği faturalardır.

  TASDİKLİ FATURA (Legalized/Certified Invoice)

  İhracatçı firma tarafından yabancı alıcıya kesilmiş olan ticari faturanın, ithalatçı ülkenin konsolosluğu tarafından onaylanması sonucunda tasdikli fatura elde edilmiş olur.

  NAVLUN FATURASI (Freight Invoice)

  Navlun satıcı tarafından ödendiğinde düzenlenen taşıma ücretini de gösterir faturadır. Navlun tutarı mal bedeline dahil veya ayrı olarak gösterilebilir.

  GÖZETİM BELGESİ (Inspection Certificate)

  Ticarete konu olan malın satış sözleşmesinde öngörülen koşullara uygunluğunu göstermek amacıyla bir gözetim şirketi tarafından hazırlanan belgedir.

  GÜMRÜK BEYANNAMESİ (Customs Declaration Form)

  İhracatta, Gümrük Mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasından sonra gümrük idaresine sunulan belgedir.

  HELAL BELGESİ (Helal Certificate)

  İslam ülkelerinin et ithalatında talep ettikleri, kesimlerin islami kurallara uygun olduğunu gösterir belgedir.

  SEVK BELGESİ – KONŞİMENTO (Bill of Lading/Consignment Note)

  İhracatçı ile nakliyeye konu olan malları belli bir noktadan diğerine taşıyacak olan taşıyıcı arasında yapılan taşıma sözleşmesidir.

  DENİZ KONŞİMENTOSU (Marine/Ocean Bill of Lading)

  Deniz taşımacılığında belge konusu malların taşınmak üzere teslim alındığını ya da yüklendiği kanıtlayan belgedir.

  KARAYOLU TAŞIMA BELGESİ (Road Waybill)

  Malların nakliyeci firma tarafından istenilen yere taşınmak üzere teslim alındığını gösteren belgedir.

  KARMA TAŞIMA BELGESİ (Combined Bill of Lading)

  Belgeye konu malların taşımasında birden fazla taşıma aracı sözkonusu olduğu durumlarda taşıyıcı tarafından yükletene verilen ve malların teslim alındığı yerden varış yerine kadar taşınacağını gösteren belgedir.

  MENŞE ŞEHADETNAMESİ (Certificate of Origin)

  Dış ticarete konu malların menşeini yani üretildiği ülkeyi gösteren belgedir.

  ÖZEL MENŞE ŞEHADETNAMESİ-FORM A (Certificate of Origin)

  Genel Preferanslar sisteminin sağladığı tavizli gümrük oranlarından yararlanılması için preferans tanıyan ülkelere yapılacak ihracatta düzenlenen menşe şehadetnamesidir.

  RADYASYON ANALİZ BELGESİ (Radiation Certificate)

  Tarım ürünlerin kabul edilebilir orandan fazla radyasyon içermediğini veya radyasyonsuz  olduğunu kanıtlayan belgedir.

  SİGORTA POLİÇESİ (Insurance policy )

  Sigortalı ile  sigorta firması arasında yapılan sözleşme uyarınca sigortaya konu olan malın risklere karşı sigorta edildiğini kanıtlayan ve tarafların hak ve sorumluluklarını gösteren belgedir.

  TIR KARNESİ (TIR Carnet)

  1959 yılında Cenevre'de imzalanan TIR sözleşmesine (Transit International Routier) üye olan ülkeler arasında uluslararası nakliyat yapan araçlar için kullanılan belgedir.   

  HAVAYOLU TAŞIMA SENEDİ/HAVA KONŞİMENTOSU (Airwaybill)

  Havayolu şirketlerince düzenlenen malların taşınmak üzere teslim alındığını gösteren belgedir.

  TİCARİ KISALTMALAR

  NAVLUN VE SİGORTA TERİMLERİ

  ab

  About

  Yaklaşık olarak

  a.a.r

  Against all risks

  Bütün rizikolara karşı

  A/V

  Ad valorem

  Değerine göre

  A/R

  All risks / Against all risks

  Bütün rizikolar / Bütün rizikolara karşı

  A/P

  Additional Premium

  Ek prim

  a.a

  Always afloat

  Daima yüzer halde

  A/S

  Alongside

  Bordada

  aflt.

  afloat

  Yüzer halde

  B/L

  Bill of Lading

  Konşimento

  B.O.

  Buyer's Option

  Alıcı opsiyonu

  b.m.

  Board measure

  Güverte boyutları

  b.t.

  Berth terms

  Yükleme ve boşaltma kuralları

  c.a.f.

  Cost, assurance, freight

  Maliyet, Sigorta, Navlun

  c.i.f.

  Cost, insurance, freight

  Maliyet, Sigorta, Navlun

  C&F

  Cost and freight

  Maliyet ve navlun

  c.f.i.

  Cost , freight, insurance

  Maliyet, Navlun, Sigorta

  c.i.f.&c.

  Cost, insurance, freight and commission

  Maliyet, sigorta, navlun ve komisyon

  c.i.f.c.&i.

  Cost, insurance, freight, commission and interest

  Maliyet, sigorta, navlun, komisyon ve faiz

  c.i.f.i.&e.

  Cost, insurance, freight, interest and exchange

  Maliyet, sigorta, navlun, faiz ve kambiyo

  carr.pd.

  Carriage paid

  Taşıma ücreti ödenmiş

  c.t.l.

  Constructive total lost

  Tam zarar

  C/P

  Charter party

  Çartır parti

  C/P

  Custom of the port

  Liman gümrüğü

  C.R.

  Company's risk

  Şirketin riskinde

  c.c.

  Continuation clause

  Devam hükmü

  cld.

  Cleared

  ilişkisiz

  D/W

  Dock warrant

  Dok makbuzu

  D/W

  Dead weight

  Yük alma kapasitesi

  dd.

  Delivered

  teslim

  D/O

  Delivery order

  Ordino

  D/y

  Delivery order

  teslimat

  D/C

  Deviation Clause

  Geminin boşaltma limanından başka yerlere uğramasına izin veren anlaşma maddesi

  d.f.

  dead freight

  ölü navlun

  Ex.

  excluding

  Haricinde

  Exd.

  examined

  İncelenmiş

  E. & O.E.

  Errors and omissions excepted

  Hatalar ve noksanlar hariç

  Ex. Ship

  Delivered on ship at named part of destination

  Gemide teslim

  Ex.whse

  ex warehouse

  Antrepoda teslim

  f.a.s.

  Free alongside ship

  Gemi doğrultusunda teslim

  f.o.

  for orders

  Sipariş için

  f.o.b.

  Free on board

  Gemi bordasında teslim

  f.o.r.

  Free on rail

  Vagonda teslim

  f.o.s.

  Free on steamer

  Gemide teslim

  f.o.t.

  Free on truck

  Kamyona teslim

  f.o.w.

  Free on wagon

  Vagonda teslim

  f.f.a.

  Free from alongside

  Geminin yanından

  F.P.A.

  Free of particular average

  Hususi avarya hariç

  f.o.d.

  Free of damage

  Hasarsız

  fwd.

  Forward

  Sevkiyat

  frt.

  Freight

  Navlun

  G/A

  General average

  Genel avarya

  Gr.t.

  Gross ton

  Gros ton

  Ins.

  Insurance

  sigorta

  In trans

  In transit

  Transit

  i.p.a.

  Including particular average

  Hususi avarya dahil

  J/A

  Joint Account

  Müşterek hesap

  M.I.P

  Marine insurance policy

  Deniz Sigortası poliçesi

  Mdse

  Merchandise

  Mal

  M/m

  Made merchandise

  Mamül mal

  n.e.s.

  Not elsewhere specified

  Başka yerde belirtilmemiş

  n.e.m.

  Not elsewhere mentioned

  Başka yerde belirtilmemiş

  n.o.s.

  Not otherwise stated, not otherwise specified

  Aksi ifade edilmemiş ise

  n.s.

  Not specified

  Belirtilmemiş

  n.s.p.f.

  Not specially provided for

  Özel bir hüküm konmadıkça

  n/e

  no effects

  etkisiz

  n.e.

  not exceeding

  geçmeyecek

  n/m

  no mark

  işaretsiz

  n/o

  no orders

  siparişsiz

  n.e.i.

  Not elsewhere included

  Başka yerde dahil edilmemiş

  o/t

  on truck

  kamyonda

  orb

  Owner's risk of beverage

  <!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

  O/R

  Owner's risk  

  Armatör riskinde

  P.A.

  Particular Average

  Hususi avarya

  p/l

  partial lost

  kısmi zarar

  pm

  premium

  prim

  p

  Per

  başına

  pkge

  Package

  paket,ambalaj

  Pcs

  pieces

  parça,adet

  Per ann

  Per annum

  yıllık

  p

  Package

  paket,ambalaj

  p/d

  post dated

  ileri tarihli

  p.c.

  percent

  Yüzde

  rp

  reply paid

  ödenmiş

  RT

  Registered Tonnage

  Kayıtlı tonaj

  reimb

  Reimbursement

  Rambursman

  S.O.S

  Suspend other services

  Diğer hizmetleri erteleyin

  spa.

  Subject to particular average

  Hususi avaryaya tabi

  st

  short ton

  Eksik ton

  s/d

  sea-damaged

  Deniz hasarı

  S/N

  Shipping Note

  Sevkiyat bildirisi

  shipt

  Shipment

  sevkiyat

  s/s

  steamship

  Gemi

  tf

  till forbidden

  Yasaklanana kadar

  tlo

  total loss only

  Sadece tam ziya

  TAHSİLAT VE ÖDEME TERİMLERİ

  a/c

  account

  hesap

  A/C

  Account current

  Cari hesap

  A/D

  After date

  Vadesinden sonra

  a.d.

  Ante diem/before date

  Gününden önce/vadesi gelmiş

  a/s

  After sight

  Görüldükten sonra

  A/S

  Account sale

  Satış hesabı

  a/o

  account of

  hesabına

  bc

  bills for collection

  tahsile verilen senetler

  B/P

  Bills payable

  Borç senedi

  B/R

  Bills Receivable

  Alacak senedi

  B/E

  Bill of exchange

  Kambiyo senedi, poliçe

  cwo

  cash with order

  sipariş verildiğinde ödeme

  c/a

  capital account

  sermaye hesabı

  cbd

  cash before delivery

  Teslimden önce ödeme

  D/A

  Documents against acceptance

  Vesaik mukabili kabul

  d/a

  deposit account

  Mevduat hesabı

  d/d

  demand draft

  vadeli poliçe

  dft

  draft

  poliçe

  deb

  debenture

  tahvil

  D/N

  debit note

  borç dekontu

  d/p

  documents against payment

  vesaik mukabili ödeme

  ds

  days after sight

  İbrazından sonra

  D.a.d.

  Documents against discretion of collecting bank

  Tahsilatı yapan bankanın takdiri karşılğında vesaik

  ex int

  ex interest

  faizsiz

  eom

  end of month

  ay sonu

  foc

  free of charge

  bedelsiz

  inv

  invoice

  fatura

  int

  interest

  faiz

  J/A

  joint account

  müşterek hesap

  L/C

  Letter of Credit

  Akreditif

  l/a

  letter of authority

  yetki belgesi

  m.p.

  Months after payment

  Ödemeden ... ay sonra

  m.s.

  Months after sight

  İbrazından ... ay sonra

  mths

  months

  aylar

  n/a

  not acceptable

  kabul edilemez

  nd

  not dated

  tarih konmamış

  nf

  no funds

  karşılıksız

  nsf

  not sufficient funds

  yetersiz karşılık

  o/d

  on demand

  talep üzerine

  O/o

  order of

  emriyle

  O/a

  on account

  hesabına

  pa

  private account

  özel hesap

  pf

  pro forma

  proforma

  pd

  paid

  ödenmiş

  p/a

  per annum

  yıllık

  r/a.(R.A.)

  Refer to acceptor

  Muhataba müracaat

  r/d

  Refer to drawer

  Keşideciye müracaat

  r/e

  Refer to endorser

  cirantaya müracaat

  rp

  return of post

  iadeli posta

  SB

  short bill

  kısa vadeli senet

  LB

  long bill

  uzun vadeli senet

  SD

  sight draft

  Görüldüğünde ödenecek poliçe

  SDBL

  sight draft with bill of lading

  Konşimento eklenmiş görüldüğünde ödenecek poliçe

  SDDP

  sight draft documents against payment

  vesaik mukabili görüldüğünde ödenecek poliçe

  s.p.

  Supra protest

  Senedi protesto ettikten sonra kabul etme, protestolu senet

  tb

  trial balance

  mizan

  TMO

  telegrafh money order

  telegraf ile para emri

  wb

  waybill

  taşıma senedi

  WR

  warehouse receipt

  antrepo makbuzu

  ww

  warehouse warrant

  antrepo makbuzu

  w/m

  without margin

  marjsız

  xin

  without interest

  faizsiz

  chq.

  Cheque

  Çek

  C.A.D.

  cash against documents

  vesaik mukabili ödeme

  C.A.G.

  cash against goods

  mal mukabili ödeme