Document Generator Portlet
Belge ve Tasdik

2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 2.Maddesine Göre Düzenlenen Yetki Belgesi;

16 .08. 2012 tarihinde yayınlanan “2644 Sayılı Tapu Kanununun 36 ıncı Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin Ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti Ve Sınırlı Aynı Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik hükümleri gereğince;

  • Hisseleri borsada işlem görenler hariç doğrudan veya dolaylı yabancı sermaye oranı % 50 ve üzerinde olan  anonim , limited , kollektif ve komandit şirketlerin gayrimenkul alımları izne tabidir. Bu şirketler Müdürlüğümüzden gayrimenkul alımı için kullanmak üzere belge talep ettiklerinde ekte örneği sunulan dilekçe ile ekindeki tabloyu 2 nüsha olarak doldurularak müracaat etmeleri , anonim şirketlerin bunlara ilaveten pay defterlerinin yabancı ortaklara ilişkin sayfalarının noter onaylı suretlerini de ibraz etmeleri gerekmektedir.
  • Doğrudan veya dolaylı yabancı sermaye oranı %50 üzerinde olmakla birlikte olan gayrimenkul alımı DIŞINDAKİ işlemler için ise bu durumu beyan eden dilekçe ile müracaat edilmesi yeterlidir.
  • Yabancı ortağı olmayan veya yabancı sermaye oranı % 50 nin altında olan şirketlerin bu durumu beyan eden dilekçe ile müracaat etmeleri yeterlidir.
  • Yabancı yatırımcıların ortaklık oranı %50 nin altında olmakla birlikte yöneticilerinin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip olduğu şirketlerde , bu duruma ilişkin Müdürlüğümüzce herhangi bir belge düzenlenmeyecek olup Yönetmeliğin 4/f maddesi gereğince şirket ana sözleşme ve tadillerinin onaylı suretleri alınabilecektir.
  • Yabancı sermaye oranı % 50 nin üzerinde bulunan şirketlerde ortakların ad-soyad(veya unvan), uyruk ve sermaye paylarına veya  şirketin yabancı sermayesinin bulunmadığı veya %50 oranının altında bulunduğuna dair şirketlerin beyanı esas alınarak işlem yapılacaktır. Bu nedenle yetki belgesi talep dilekçesi ile gerektiğinde doldurulması gereken tablonun şirket yetkililerince veya vekaletnamesinde açık yetki bulunmak kaydı ile vekillerince imzalanması zorunludur. Zira Yönetmeliğin 15.maddesi gereğince sunulan bilgilerin mevcut ortaklık yapısına uygunluğundan şirket sorumludur.

Harca Tabidir


Müracaat Yeri İTO Hizmet Temsilcilikleri
’dir.


tescil@ito.org.tr