Document Generator Portlet
Belge ve Tasdik
A.TR Dolaşım Belgesi


Avrupa Birliği'ne üye aşağıda sıralanan ülkelere yapılan ihracatlarda Türkiye ve Toplulukta Serbest Dolaşım'da bulunan eşyanın Türkiye-Avrupa Topluluğu Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere Gümrük İdaresi’nce ya da bu idare tarafından yetki verilen kişi ve kuruluşlarca düzenlenip gümrük idarelerimizce vize edilen belgedir.

Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında (2006/10895 Sayılı bakanlar Kurulu Kararı) Karar çerçevesinde düzenlenen belgedir.          

Avrupa Topluluğuna üye ülkeler şunlardır:

1.                     Almanya,

2.                     Avusturya,

3.                     Belçika,

4.                     Bulgaristan,

5.                     Çek Cumhuriyeti,

6.                     Danimarka,

7.                     Estonya,

8.                     Finlandiya,

9.                     Fransa,


10.                   Hırvatistan,


11.                   Hollanda,

12.                   İngiltere,

13.                   İrlanda,

14.                   İspanya,

15.                   İsveç,

16.                   İtalya,

17.                   Kıbrıs,

18.                   Letonya,

19.                   Litvanya,

20.                   Lüksemburg,

21.                   Macaristan,

22.                   Malta,

23.                   Polonya,

24.                   Portekiz,

25.                   Romanya,

26.                   Slovakya,

27.                   Slovenya,

28.                   Yunanistan.

A.TR Dolaşım Belgesi tanımında geçen “Serbest Dolaşımdaki Eşya”, tümüyle Türkiye ve Topluluk ' ta elde edilmiş olan ya da tamamı veya bir kısmı üçüncü ülkeler menşeli olup Türkiye ya da Topluluk' ta ithal işlemleri tamamlanmış , gerekli gümrük vergisi , eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş , bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşyayı ifade etmektedir.

Yukarıda sıralanan Avrupa Birliği' ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi dışındaki ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğu  Ürün Listesi dışındaki serbest dolaşımdaki eşyanın ihracında düzenlenir.

İhracatçı üyeler veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri tarafından A.TR Dolaşım Belgelerini bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurduktan sonra ihraç konusu eşyanın Türkiye' de serbest dolaşım halinde bulunduğu hususunda tevsik edici tüm bilgi ve belgeler de eklenmek suretiyle onay için İTO Dış Ticaret Uygulama Birimi’ne veya Anadolu Yakası Bölge Hizmet Birimi
- Maltepe, İDTM, Pendik ve Çatalca Hizmet Birimlerimize getirilir. Cumartesi günleri Anadolu Yakası Bölge Hizmet Birimi - Maltepe ve İDTM,Hizmet Birimlerimizde 10.00-16.00 saatleri arasında onay işlemleri yapılır.

Belgeler Dış Ticaret Uygulama Birimi veznelerinde Satış talepnamesi ile başvuran veya elektronik ortamda talep eden firmalara adedi 5.-TL bedel karşılığında satışa sunulur.


A.TR Taahhütnamesi


disticaret@ito.org.tr