Document Generator Portlet
Belge ve Tasdik

İRAN MENŞE İSPAT BELGESİ


Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik (30.01.2015 t. 29252 s. R.G.) ile Türkiye Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti arasında yapılacak ticarette, eşyanın tercihli menşeini ispat etmek üzere, 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle yürülüğe konan, Gümrük İdaresi’nce ya da bu idare tarafından yetki verilen kuruluşlarca düzenlenip gümrük idarelerimizce vize edilen belgedir.

 

Menşe İspat Belgesinin düzenlenmesi;

  • İhracatçı veya yetkili temsilcisi,  Menşe İspat Belgesi ve başvuru formunu kurallara uygun olarak, Akit Tarafların resmi dillerinden birinde veya İngilizce olarak ihracatçı ülkenin iç mevzuat hükümleri çerçevesinde. eğer el yazısı kullanılırsa matbaa harfleriyle ve mürekkeple yazılabilir..Eşyanın tanımı, bu amaçla ayrılmış ekli formların 8 no.lu kutusunun içine boş satır bırakılmaksızın yapılmalıdır. Eğer kutunun tamamı dolmaz ise, tanımın son satırının altına bir yatay çizgi çekilerek, boş alan çapraz bir çizgi ile kapatılır.
  • Menşe İspat Belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı, söz konusu eşyanın menşe statüsü ile bu Ek'in diğer koşullarının yerine getirilmiş olduğunu tevsiki eden tüm ilgili vesaiki herhangi bir zamanda ibraz etmeye hazırlıklı olur.
  • Menşe İspat Belgesi Odamıza onaya geldiğinde, Odamız, ürünlerin menşe statüsünün ve bu Ek'in diğer koşullarının yerine getirildiğinin kontrolü için her türlü delil talebinde bulunma ve ihracatçının hesaplarında denetleme yapma veya gerekli görülen başka herhangi bir kontrol hakkına sahiptir.

Kurallara uygun doldurulan belgeler,  merkez Dış Ticaret Uygulama Birimi’ne, Anadolu Yakası Bölge Hizmet Birimi - Maltepe, İDTM, Pendik ve Çatalca Hizmet Birimlerimize  getirilir. Cumartesi günleri Anadolu Yakası Bölge Hizmet Birimi - Maltepe ve İDTM Hizmet Birimlerimizde, 10.00-16.00 saatleri arasında onay işlemleri yapılır.

Belgeler, Dış Ticaret Uygulama Birimi veznelerinde Satış talepnamesi ile başvuran veya elektronik ortamda talep eden firmalara adedi 5.-TL bedel karşılığında satışa sunulur.


Türkiye'den İran 'a yapılacak ihracatlarda, tavizden faydalanacak Türk menşeli ürünler listesi EK 1B de yer almaktadır.


İRAN MENŞE İSPAT BELGESİ TAAHHUTNAME