Document Generator Portlet
Belge ve Tasdik

TIR KARNELERİ

TIR Birimi TIR karneleri ile ilgili hizmeti Odamız üyesi firmaların yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce  (TOBB) belirlenen diğer Oda üyesi firmalara da vermektedir.

TIR Sisteminde çalışmak isteyen firmaların sisteme kabul işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

Başvuru işlemleri https://tobbtir.tobb.org.tr/Portal/AnaSayfa adresinden yapılacaktır.

Firmanın elektronik ortamda doldurması gereken belgeler yukarıda belirtilen web adresinden firma yetkilisinin elektronik imza yöntemi ile yapılacak ve Odamıza iletilecektir.

Odamıza yapılan başvurunun sonuçlanmasını müteakip firma başvurusu yine elektronik ortam üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilecektir. Bilahare Birliğin onay vermesi neticesinde  firma TIR sistemine kabul edilecektir.

TIR SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİN GEREKLİ HUSUSLAR

1.      10 araç şartı. (C1,C3, ve R2 Yetki Belgesi sahip olan firmalar için geçerli değildir.) (300 ton istiap haddi)

2.      3.000.-USD nakit TIR Sistemine Kabul Teminatı. (Banka dekontuna firma ünvanının belirtilmesi gerekmektedir.)

 

            Kabul Teminatının yatırılacağı banka ve hesap numaraları

Banka

Şubesi

IBAN NO

T. İş Bankası

Akay

TR67 0006 4000 0024 2010 0127 66

Akbank

Bakanlıklar

TR73 0004 6001 5300 1000 0560 60

Yapı ve Kredi  Bankası

Çankaya Ticari Şb.

TR44 0006 7010 0000 0042 7507 95

 

Not: R2 Yetki Belgesi sahibi firmaların, TIR Sistemine kabulü için 5.000.-USD nakit veya banka teminat mektubu vermeleri gerekmektedir. Her 50.000.-USD teminat karşılığı için 25 adet TIR karnesi kontenjanı tanınır.

3.      TIR Sistemine müracaat ücretinin yatırıldığını gösterir banka detontu. (958.-TL.nakit. T. İş Bankası Akay Şubesi – Ankara TR80 0006 4000 0014 2010 0022 55 no.lu hesap)

4.      Yetki Belgesi (C1, C2, C3, L2, M3 veya R2 Yetki Belgesi)

5.      Firma ortaklarının ve/veya yönetim kurulu üyelerinin her biri için;

  •   Son altı ay içinde alınmış adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı belgesi.

Bu maddede belirtilen belgeler; anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü ile anonim şirketin yüzde ondan fazla hissesine sahip gerçek kişi ortaklarından ve anonim şirketin yüzde ondan fazla hissesine sahip tüzel kişilerin yüzde elliden fazla hissesine sahip gerçek kişi ortaklarından talep edilir. Ayrıca, bu belgeler kooperatiflerin müdürleri ile limited şirketlerin ortak olmayan müdürlerinden de talep edilir.

6.      Noter tasdikli imza sirküleri.

7.      Oda Sicil Kayıt Sureti.

9.      Son iki yıla ait onaylı mali tabloları (Vergi Dairesi, Yeminli Mali Müşavir veya Bağımsız Denetim Şirketi) ve Yeminli Mali Müşavir yada Bağımsız Denetim Şirketi raporu veya yeni kurulan şirketler için mali tabloları ve sermaye raporu dikkate alınarak hazırlanacak Yeminli Mali Müşavir yada Bağımsız Denetim Şirketi raporu.

   10.  Yetki Belgesi çeşidine uygun mesleki yeterlilik belgesi/ belgeleri

C1 Yetki Belgesi sahiplerinden herhangi bir mesleki yeterlilik belgesi talep edilmez. C2, L2, M3, R2 Yetki Belgesi sahiplerinin en az birer adet (ÜDY3) üst düzey yönetici ve (ODY3) orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesini, C3 Yetki belgesi sahiplerinin de en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.

Elektronik imzaya sahip firma yetkilisince  verilen web adresinde  doldurmuş olduğu belgelerin yanı sıra  yukarıda talep edilen belgeler de aynı siteye firma tarafından elektronik olarak taranacaktır.

TIR karne kullanımı Birlikçe uygun görülen firmalara türlerine göre aşağıdaki fiyatlar üzerinden satışı yapılır.

  •          6 yapraklı TIR karnesi     227.-TL.
  •          14 yapraklı TIR karnesi   449.-TL.
  •          TIR+yaprağı                  146.-TL.

Dağıtımı yapılan TIR karneleri kullanıldıktan belirli bir süre sonunda iade edilmeleri gerektiğinden kontrol edilerek iade alınır.

Türk firmalarının yanı sıra TIR Sistemi içinde faaliyet gösteren yabancı ülke firmalarına da gerekli şartları yerine getirmeleri halinde karne verilebilir.

Yabancı ülke firmalarına verilen karneden 100 USD. Karşılığı karne bedeli, 10  İsviçre frangı karşılığı sigorta pirimi ayrıca Oda hissesi tahsil edilir.

TIR karnesi alan firmaların Katma Değer Vergisi Uluslararası Taşımacılık İstisnasından faydalanabilmesi için Vergi Dairesi’nce istenen tasdikli TIR karne sayfası fotokopisi, firmanın talep etmesi halinde TIR karnelerinin iadesi sırasında ilgili firmaya Odamızca verilir.

TIR karnesi satış işlemi Eminönü merkez biriminden ve ayrıca haftanın bir günü (Çarşamba) Maltepe Hizmet Biriminden yapılmaktadır.