Document Generator Portlet
Tescil İlan Kuruluş

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu geçici 7. maddesi ile   "Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim Ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Tasfiyelerine Ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesin  İlişkin Tebliğ “ hükümleri gereğince, münfesih durumdaki anonim ve limited  şirketler ile kooperatiflerin sicil kayıtları aşağıda açıklanan usulle resen terkin edilecektir. 11.9.2014 günü mükerrer resmi gazetede yayımlanan torba yasadaki ek geçici 10.madde gereği bu işlemler 1 Temmuz 2015 tarihine kadar devam edilecektir.

 

MÜNFESİH KAPSAMDA DEĞERLENDİRİLECEK ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLER

 

1- Sebebi ne olursa olsun aralıksız son 5 yıla ait olağan genel kurul toplantıları yapılamayan anonim şirketler ile kooperatifler

2-5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 10. maddesine göre adreslerinin ve durumlarının tespit edilememesi nedeniyle oda kaydı silinen  anonim ve limited şirketler ile  kooperatifler      

3- 01.03.2012 tarihinden önce tasfiye işlemlerine başlanılmış ve tasfiyeleri  tamamlanmış olmasına rağmen , kesin bilançonun genel kurula sunulamaması nedeniyle sicilden silinemeyen anonim ve limited  şirketler ile  kooperatifler  

4- Müdürlüğümüze dilekçe ve ekinde ticaret sicili kayıtlarındaki adresin bulunduğu yerdeki vergi dairesinden alınan yazı ile müracaat eden;  vergi dairesince adresinde bulunmadığı tespit edilen ve ana sözleşmelerinde, tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresinin süresi içinde tescil edilmemiş olmasının fesih sebebi sayılacağı hükmü bulunan anonim ve limited şirketler ile kooperatifler

 

 RESEN KAYIT SİLME USULÜ

 

A- TASFİYESİ TESCİL EDİLMEMİŞ MÜNFESİH DURUMDAKİ ŞİRKET VE KOOPERATİFLER

1. İhtar üzerine beyanda bulunmayan şirket ve kooperatiflerin kayıtlarının silinmesi

—Müdürlüğümüzce, sicil kayıtlarından anılan Tebliğ kapsamında münfesih olduğu tespit edilen şirketlere ve kooperatiflere, tebliğde düzenlenen usulde ihtar gönderilecektir.

- İhtara  2 ay içerisinde cevap verilmemesi veya tasfiye memuru bildirmemesi veya şirketin/kooperatifin durumunun kanuna uygun hale getirilmemesi hallerinde sicil kaydı başkaca bir işleme gerek kalmaksızın resen silinecektir.

2. İhtar üzerine beyanda bulunarak tasfiye memuru bildiren şirket ve kooperatiflerin kayıtlarının silinmesi

— Müdürlüğümüzce sicil kayıtlarından anılan Tebliğ kapsamında münfesih olduğu tespit edilen şirketlere ve kooperatiflere, tebliğde düzenlenen usulde ihtar gönderilecektir.

- İhtara cevaben şirket veya kooperatifin en son  ortaklarından veya yetkililerden  birinin  yazılı olarak Müdürlüğümüze müracaat etmesi halinde ; yazılı başvuruda,  şirketin/kooperatifin münfesih olduğu ve devam eden davalarının bulunmadığı  hususları ile kendisini,  diğer ortak veya yetkililerden birisini veya görevi kabul etmiş olmaları kaydıyla 3. kişiyi tasfiye memuru olarak beyanı yer almalıdır. Ayrıca yazılı beyanları ekinde kanıtlayıcı belgeler sunulmalıdır. (Dilekçede tasfiye memurunun ad-soyad. TC kimlik ve açık ikamet adresi, tasfiye ikamet adresinden farklı bir adreste yürütülecek ise ayrıca tasfiye adresi bilgileri  de yer almalıdır)

—Başvuru incelenerek tasfiye memuru tescil ve ilan edilecektir. Bu ilanda alacaklılar 2 ay içinde tasfiye memuruna müracaata davet edilecektir.

 — Tasfiye memurları, alacaklılara alacaklarını bildirmeleri için verilen 2 aylık sürenin sonunda çıkaracakları  bilançoya göre tasfiyeyi 6 ay içinde sonuçlandıracaklardır.  Tebliğin 12. maddesi gereğince tasfiye tamamlandıktan sonra hazırlayacakları  kesin bilançoyu da eklemek kaydı ile Müdürlüğümüze yazılı olarak yapacakları başvuruya istinaden şirketin/kooperatifin kaydı silinecektir.

Not: Sermaye artırımı yapmadığı için münfesih duruma düşen anonim şirketler ile  ortak sayısı 20’yi aşan limited şirketlerde denetçiler de tasfiye memuru bildirimi yapabilirler. Ancak denetçi pay sahibi değil ise şirkeler ortaklarını veya yetkililerini tasfiye memuru  olarak bildirebilir.

B. TASFİYELERİ TESCİL EDİLMİŞ ŞİRKET VE KOOPERATİFLERİN KAYITLARININ SİLİNMESİ

-01.03.2012 tarihinden  önce   tasfiyesi  tescil edilmiş ve tasfiyeleri tamamlanmış olmasına rağmen , iki defa üst üste genel kurul toplantısı yapılamayan  , kesin bilançonun genel kurula sunulamaması nedeniyle kayıtları silinemeyen anonim ve limited  şirketler ile kooperatiflerin kayıtları  bu kapsamda silinecektir.

 - 01.03.2012 tarihinden önce tasfiyesi tescil edilmiş şirket ve kooperatiflerin kayıtlarının bu kapsamda silinebilmesi için, tasfiye memurlarının  Müdürlüğümüze yazılı müracaatı zorunludur.

 Tasfiye memurları dilekçelerinde,  şirket ya da kooperatifin alacaklıları davete dair yapılan 3 ilanın  ..............,  ............... ve .............. tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandığını,  davalı ya da davacı sıfatıyla devam eden davalarının bulunmadığını , genel kurulu kanunun öngördüğü asgari süre ve şartlara uygun olarak iki defa üst üste toplantıya çağırmış   olmasına rağmen  toplanamadığını beyan edeceklerdir. Ayrıca yazılı beyanları  ekinde,  genel kurul toplantısına 2 defa davete dair  sicil gazetesi sureti  ile  kesin bilançonun eklenmesi gerekmektedir.  Belirtilen şekilde yapılan müracaat   üzerine  inceleme yapılarak  sicil kaydı silinecektir.

 

Dikkat:

Sermayelerini, 14.2.2014 tarihine kadar 50.000 TL'ye çıkarmayan anonim şirketler ile 10.000 TL'ye çıkarmamış limited şirketler kayıtları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu geçici 7. maddesi  ile   "Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim Ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin  ticaret sicil kayıtlarının silinmesine ilişkin tebliğ  gereği sicil kayıtları silinmiş firmalar 11.12.2014 tarihine kadar sermaye artışı için başvurmaları halinde sicil kayıtları açılarak tescil işlemleri yapılacaktır.  

 

 

ÖNEMLİ NOT:

 

— Tasfiyeleri tescil edilmiş şirket ve kooperatiflerin B bendinde belirtilen usulle kayıtlarının resen silinebilmesi için alacaklıları davete dair 3 ilanın Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış olması gerekmektedir.

 

— Anılan tebliğ gereğince resen kaydı silinecek firmaların tespitine ilişkin çalışmalar aylık periyotlar ile devam etmekte olup, belirlenecek firmalara tebliğde belirtilen usulle göre ihtar gönderilecektir.

 

-  www.ito.org.tr adresli web sitemizin Bilgi Bankası – Firma Bilgileri – Sicil Kayıtları adımından,  sicil numarası ile arama yapılmak suretiyle,  resen terkin kapsamına alınan firmalar görülebileceği  gibi,  Müdürlüğümüzce  gönderilen ihtara da ulaşılabilecektir.