Document Generator Portlet
Tescil İlan Kuruluş

BAKANLIK İZNİNE TABİ OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLER

1.       Dilekçe (şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

2.       Genel kurul tutanağı (ana sözleşmenin değişen maddesinin yeni şekli tutanağın içinde tam metin olarak yer almalı ve genel kurulca kabul edilmelidir tadil metni genel kurula ek olursa şirket kaşeli, toplantı komiseri ve divan üyelerince imzalı olmalıdır) (2 nüsha)

3.       Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

4.       Hazirun cetveli

5.       Sermaye artırımı var ise 2 adet pay cetveli ve  Sermaye artırımı var ise tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (artan sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi’nde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) no.lu hesabına nakden veya EFT ya da banka havalesi suretiyle yapmaları gerekmektedir.)

AYRICA; AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİ VE BELİRTİLEN DURUMLARDA SAYILAN BELGELER EKLENMELİDİR.

·          Eski sermayenin ödendiğine dair YMM veya SMMM raporu ve müşavire ait faaliyet belgesi (ymm veya smmm raporlarında özvarlık içinde sermayenin varlığını koruduğuna dair tespitin yapılması gerekir)

·          Sermaye olarak menkul kıymetin konulması halinde bunun tespitine ilişkin bilirkişi raporu, bilirkişi atanmasına ilişkin mahkeme kararı veya YMM raporu ve faaliyet belgesi.

·          Sermaye artırımında her türlü hak, menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile(tapu sicili, gemi sicili, trafik sicili,sınai mülkiyet sicili gibi) kayıtlı ise, sermaye artışının tescil tarihinden itibaren ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir.

·          Ayni sermaye gayrimenkul ise üzerine takyidat olmadığına dair ilgili tapu dairesinden, nakil vasıtası ise mülkiyeti muhafaza kaydının olmadığına dair ilgili trafik müdürlüğünden alınacak yazı

·          Sermaye artırımı ayni sermaye veya firma devri  yoluyla yapılıyor ise bunların tespitine dair bilirkişi raporu ve bilirkişi atanmasına ilişkin mahkeme kararı

·          Sermaye artırımı ortakların şirketten alacaklarının ilavesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine dair bilirkişi raporu, bilirkişi atanmasına ilişkin mahkeme kararı veya YMM, SMMM raporu ve müşavire ait faaliyet belgesi

·          Sermaye artırımı hisse senetlerinin konulması veya değer artış fonu, iştiraklerden gelen değer artış fonu, maliyet artış fonu, iştirak hisseleri ve gayrimenkul satış karının ilavesi, maddi duran varlıkların yeniden değerlemesi, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine dair YMM raporu ve müşavire ait faaliyet belgesi

·          Sermaye artırımı fevkalade ihtiyatlar veya dağıtılmayan karın ilavesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine ilişkin SMMM veya YMM rapor ve müşavire ait  faaliyet belgesi.

·          Ana sözleşmenin değiştirilmesine dair verilen karar imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette ise değişiklik metninin kabul edildiği imtiyazlı pay sahipleri genel kurul tutanağı, hazirun cetveli ve temsilci atama yazısı

·          Ana sözleşme değişikliği sermaye artırımına ilişkin ise imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu, hazirun cetveli ve temsilci atama yazısı

·          Sermaye artırımında artan sermayenin tamamı veya bir kısmı ödenmişse banka dekontu aslı yada onaylı sureti

·          Anasözleşme değişikliği şirketin süre maddesi ile ilgili ise; şirketin faaliyetini sürdürdüğü ve tasfiye işlemlerinin başlamadığı mahkemece atanmış bilirkişi raporu veya yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporuyla tevsik edilmelidir.