Document Generator Portlet
Tescil İlan Kuruluş

TASFİYE SONU

1.       Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

2.       Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha)

3.       Hazirun cetveli

4.       Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

5.       Tasfiye Sonu Beyanı (2 nüsha - Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanır).

·          Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.

·          Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait genel kurul  TTK’nın 552.maddesinin atfı ile 447.maddesi gereğince alacaklıları 3.defa davetten itibaren bir yıl geçmedikçe toplanamaz.

·          Ticari defterlerin saklanması yönünde karar alınacak ise"saklanması zorunlu defterler için TTK.68. maddeye göre işlem yapacaktır. " ifadesine yer verilmesi yeterlidir.

6.       Ortakların / Yönetim Kurulu üyelerinin TC kimlik numaraları kararda yazılmalı veya karar ekinde internet çıktısı verilmeli.