Ek İş Yerleri Hakkında Bilgilendirme Metni

Merkez sicil dosyasında kayıtlı ek iş yerlerine ilişkin Müdürlüğümüzce gönderilen ihtar yazımız hakkında gelen sorulardan hareketle, aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.   

1.İhtar gereğince ek iş yerlerinin kapatılması ya da şubeye dönüştürülmesi için verilen süre ne kadardır?

İhtar yazısının tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 günlük süre verilmiştir. Ancak bu süre 30 gün daha uzatılmış ve Odamız web sayfasında da ilan edilmiştir.

2.Hangi yerler şube olarak tescile tabidir ya da merkezde tescil edilen her ek iş yerini şubeye dönüştürmeli miyiz?

Şubeler, Ticaret Sicili Yönetmeliği m.118’de tanımlanmış olup; sınai veya ticari faaliyetin yürütüldüğü yerler ve satış mağazaları, şube olarak tescile tabidir. Bunun dışında; satış ya da üretim yapılmayan veyahut da sınai ve ticari herhangi bir faaliyet göstermeyen depo, irtibat ofisi vb. yerler tescile tabi değildir.

Buna göre;halihazırda faal ek iş yeriniz, “ üretim ya da satış yapılan”; “sınai veya ticari faaliyet yürüten” bir yer (fabrika, atölye, mağaza vb.) ise şubeye dönüştürülmelidir. Ancak ek iş yeriniz satış ya da üretim yapılmayan veyahut sınai ya da ticari herhangi bir faaliyet göstermeyen bir yer ise (depo, irtibat ofisi vb.) ya da halihazırda faal değilse; yani şubeye dönüştürülmeyecekse ticaret sicili kaydı kapatılmalıdır.

3. Ek iş yeri şubeye dönüştürülmeyecek ve kapatılacaksa, yapılması gereken işlemler nelerdir ve hangi harç ödenecektir? Ek iş yeri nasıl kapatılır?

Ek iş yeri şubeye dönüştürülmeyecek ve kapatılacak ise; noter tasdikli yetkili organ kararı alınarak Müdürlüğümüze başvurulmalı ve kaydı silinen ek iş yeri için de, kayıt silme harcı ödenmelidir.

4. Ek iş yeri, şubeye dönüştürülecek ise, hangi evrak ile başvurulmalı ve hangi harç ödenmelidir?

Merkez sicil dosyasında tescil edilen ek iş yeri adresinde herhangi bir değişiklik yoksa, merkezdeki sınırsız yetkililerin tamamı merkezde belirlenen yetki şekli ile(münferit/müşterek) şubede de yetkili olacaksa Odamız web sayfasında https://ito.org.tr/ek_isyeri_donusturme_beyani.docx adresinde yer alan, “Merkez Sicil Dosyasında Kayıtlı Ek İş Yerinin Ayrı Sicil Numarasında Şubeye Dönüştürülmesi Beyanı” doldurularak Müdürlüğümüze başvurulması gerekmektedir. Bu halde, hiçbir değişiklik olmadığından sicil harcı ve ilan bedeli ödenmeyecektir.

Bununla birlikte;

  • Merkez sicil dosyasında tescil edilen ek iş yeri adresinde herhangi bir değişiklik yapılması,
  • Merkezdeki yetkililerin tamamına değil de bir kısmına şubede yetki verilmesi,
  • Merkezde tescil edilmiş sınırsız yetkililer haricinde birine şubede yetki verilmesi,
  • Merkezdeki sınırsız yetkililerinin yetki şeklinin(müşterek/münferit) değiştirilerek şubede yetki verilmesi,

durumlarında Odamız web sayfasındaki https://ito.org.tr/ek_isyeri_sube_donusum_karari.docx adresinden erişebileceğiniz yetkili organ kararı ile başvurulmalı ve her bir değişiklik için de değişiklik harcı ödenmelidir.

Bilgilerinize sunulur.

NOT 1: Ticaret Sicili Yönetmeliği ve Bakanlık yazısı gereğince ek iş yerinin şubeye dönüştürülmesi neticesinde şubenin merkezden ayrı olarak  Oda kaydı yapılacağından, Oda Kayıt Beyannamesi ile şubenin Oda Kaydı talep edilmelidir.

NOT 2: İşbu yazı bilgilendirme amacıyla gönderilmiş olup, daha önce gönderilen ihtar uyarınca yapılması gereken işlemleri yerine getirdiyseniz, yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol