KANADA’YA YÖNELİK İŞ ZİYARETLERİ

Kanada'ya Yönelik İş Ziyaretleri Hakkında Bilgilendirme

TOBB’den iletilen Dışişleri Bakanlığı’nın yazısı ile Ottava Büyükelçiliğimizden gönderilen yazıya atfen, şirketlerimizin Kanada’yı ziyaretlerinde dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin Ottava Büyükelçiliğimizin görüş ve önerileri bildirilmektedir. Kanadalı firmalar, yabancı iş heyetlerinin ziyaretlerinde, davetin ticaret odaları gibi yerel kuruluşlar tarafından kendilerine iletilmemesi durumunda ‘B2B’ görüşmelerine yeterli ilgi gösterememektedir. Bu durum, ticaret odalarıyla çalışmadıkları takdirde danışmanlık ve eşleştirme firmalarının etkinliğini azaltmaktadır. Düzenli olarak benzer etkinlikler düzenleyen ve yerel koşulları bilen ticaret odaları gibi yerel kuruluşların, mekân kirası, lojistik düzenlemeler, tercüme, kayıt ve tanıtım için web sayfası hazırlanması gibi tamamlayıcı hizmetleri daha uygun koşullarda sağlayabildiği gözlemlenmektedir. Ayrıca; ticaret ve meslek odaları, geniş üye tabanlarından faydalanarak doğru eşleştirmeyi yapabilmekte ve farklı sektörlerden firmalara ulaşabilmektedir. Ticaret ve meslek odaları dışındaki danışmanlık firmalarının Kanadalı firmalar ve Kanada resmi makamları tarafından ciddiye alınmadığı, sahipleri ve/veya çalışanları göçmen statüsünde bulunan ve bir kısmı Kanada piyasasını tanımamakta olan bu tür özel firmaların çevrelerinin yetersiz olduğu, iş deneyimlerinin sınırlı kaldığı, Kanada’daki ortamı doğru yansıtamadıkları ve ülkemizdeki kurumların ise bu firmaları muhatap aldıkları görülmektedir. Bu tür firmalarca hazırlanan programın yeterince zenginleştirilememesi sonucunda iş bağlantıları yapılamadığı heyetlerin ziyaretlerinin turistik düzeyde kaldığı, etkinliklerin tamamen danışmanlık ve eşleştirme firmalarından hizmet alımıyla gerçekleştirilmesi halinde bedelin 50.000-60.000 ABD Dolarına varabildiği, bununla birlikte Kanada tarafından katılımın gayet sınırlı kalabildiği gözlemlenmektedir. Heyetlerin faaliyetlerinde göze çarpan bir başka husus iş yapma ve bağlantı kurma anlayışlarında yaşanmaktadır. Ticaret odaları gibi yerel kuruluşlar salt ’B2B’ görüşmeleri düzenlemek yerine, ülke, sektör, yatırım ortamı, iş yapma kültürü vb. konularda bilgilendirme seminerleriyle birlikte ‘networking’ ve ‘B2B’ görüşmelerini içeren daha kapsamlı programlar düzenlemeyi arzu etmektedir. Heyetlerimiz ise genellikle, zamanlarının tamamını ‘B2B’ görüşmelerine ve saha ziyaretlerine ayırmak istemekte ve her bir ‘B2B’ görüşmesinin önceden planlanmasını şart koşmaktadır. Oysa Kanada’da iş bağlantısı kurmanın en etkili yollarından birini bilgilendirme toplantıları ve ‘networking’ teşkil etmekte, bunun içinde seminer ve konferans gibi etkinliklere ağırlık verilmekte,’B2B’ görüşmeleri ise etkinlikle eş zamanlı olarak organize edilmektedir. Yukarıda belirtilen hususlar bağlamında, sektörel veya genel ticaret heyetlerin ziyaretlerinde somut sonuç alınabilmesini teminen; Kanada’yı ziyaret eden iş heyetlerimizce Ottava Büyükelçiliğimiz, Toronto, Montreal ve Vencouver Başkonsolosluklarımız, Ottava Ticaret Müşavirliğimiz ve Toronto Ticaret Ataşeliğiyle azami ölçüde işbirliği yapılmasında, temsilciliklerimizin yerel bağlantılarından istifade edilmesinde ve aracı firmalar yerine ticaret odaları gibi yerel kuruluşlarla çalışılmasında, danışmanlık ve eşleştirme firmalarından gerekmesi halinde sadece tamamlayıcı/lojistik hizmet alınmasında, bu firmaların seçilmesinde Kanada’da mukim temsilciliklerimizin tecrübelerine başvurulmasında, heyetlerimizin ziyaretlerini imkanların elverdiği ölçüde yerel dillere hâkim yetkililerin yardımıyla koordine etmelerinde, gerektiği takdirde tercüme hizmeti almalarında,‘networking’ olanağı sağlaması itibariyle seminer ve konferans gibi faaliyetlere de ağırlık verilmesinde, ayrıca mümkün olduğu durumlarda ziyarete gerek kalmadan gerçekleştirilebilen sanal ‘B2B’ uygulamaları gibi daha düşük bütçeli alternatiflerin değerlendirilmesinde fayda olduğu yönünde görüş verilmektedir.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol