Document Generator Portlet
Tescil İlan Kuruluş

HİSSE DEVRİ

1.       Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

2.       Ortaklar kurulu kararı (Noter onaylı-2 nüsha,karar tarihi sözleşme tarihi ile aynı veya sonraki bir tarih olmalı)

3.       Noterde düzenlenen hisse devir temlik sözleşmesi

4.       Yeni ortağın girişi var ise kararda ortağın T.C. Kimlik numarası yabancı uyruklu ise vergi dairesinden alınacak vergi numarası) belirtilmelidir.Yabancı uyruklu ise Noterden Tercümesi onaylı pasaportu eklenmeli.

5.       Müdür seçimi var ise unvan altında imza beyannamesi (1 nüsha) (müdür ortaklık dışından birine veriliyorsa uyruk ve adresi belirtilmeli)

Limited şirket hisse devir kararlarında sermayenin kısmen veya tamamen ödendiğinin beyan edilmesi zorunlu değildir; ancak kararda belirtilmesi durumunda sermayenin ödendiğinin ve öz varlık içinde sermayenin korunduğunun tespit edildiği  SMMM/YMM raporunun ve müşavire ait  faaliyet belgesinin ibrazı gerekmektedir.

Şirket ortaklığından ayrılan ortağın müdürlüğü devam edecek ise devam edeceği,devam etmeyecek ise müdürlüğün sona erdiği kararda belirtilmeli ve buna ait harç ödenmelidir.Müdürlüğün sona erdiğine dair yukarıda belirtilen şekilde kararda değişiklik yapılamıyor ise noter marifetince düzenlenmiş istifa belgesi karar ekinde ibraz edilmelidir.