Document Generator Portlet
Tescil İlan Kuruluş

PARA İADESİ PROSEDÜRÜ

 

 

PARA İADESİ BAŞVURUSU İLE TİCARET SİCİL HARCINA İLİŞKİN KASA MAKBUZU AYNI AYA AİT MÜRACATLARDA,

  1. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben yazılan dilekçe (şirket kaşesi altında yetkili tarafından imzalı, şirketin hesap numarası (IBAN) ve iletişim bilgilerini içerir) ve Ticaret Sicil Harcına ilişkin Kasa Makbuzunun ASLI Eminönü merkez binada bulunan Evrak Takip Birimi’ne teslim edilir ve barkod numarası alınır.
  2. Kayda alınan dilekçe inceleme, onay ve imza prosedürüne tabii tutulur.  Ardından, makbuzun tamamı (%100) Mali İşler Koordinatörlüğümüzce ilgili tarafından verilen şirketin hesap numarasına (IBAN) havale edilir.

 

PARA İADESİ BAŞVURUSU İLE TİCARET SİCİL HARCINA İLİŞKİN KASA MAKBUZU FARKLI AYA AİT MÜRACATLARDA,

  1. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben yazılan dilekçe (şirket kaşesi altında yetkili tarafından imzalı ve iletişim bilgilerini içerir) ve Ticaret Sicil Harcına ilişkin Kasa Makbuzunun ASLI Eminönü merkez binada bulunan Evrak Takip Birimi’ne teslim edilir ve barkod numarası alınır.

 

2.     Alınan Barkod numarası ile bir hafta sonra (inceleme, onay ve imza prosedürünün tamamlanmasının ardından) Eminönü’nde bulunan İstanbul Ticaret Odası bünyesinde yer alan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün İç Yazışma Birimi’ne müracaat edilir.

 

3.     Odamızın muhtasar yönünden bağlı olduğu vergi dairesi olan Hocapaşa Vergi Dairesine sunulmak üzere ilgiliye, Kasa Makbuzundaki tutarın  %75’nin tahsilini içeren yazımız, kasa makbuzu aslı ile Diğer İadelere İlişkin Talep Dilekçesi verilerek Hocapaşa Vergi Dairesine yönlendirilir.

  1. Kalan %25’lik tutar içinde; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben yazılan dilekçe (şirket kaşesi altında yetkili tarafından imzalı ve iletişim bilgilerini içerir) ve Hocapaşa Vergi Dairesine düzenlenen yazının sureti Eminönü merkez binada bulunan Evrak Takip Birimi’ne teslim edilir ve barkod numarası alınır.  Kayda alınan dilekçe inceleme, onay ve imza prosedürüne tabii tutulur.  Ardından, kalan %25 tutar Mali İşler Koordinatörlüğümüzce şirketin hesap numarasına (IBAN) havale edilir.

 

İLANA İLİŞKİN KASA MAKBUZUNA İLİŞKİN MÜRACAAT 

1.     İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben yazılan dilekçe (şirket kaşesi altında yetkili tarafından imzalı, şirketin hesap numarası (IBAN) ve iletişim bilgilerini içerir) ve İlan  Harcına ilişkin makbuzun aslı Eminönü merkez binada bulunan Evrak Takip Birimi’ne teslim edilir ve barkod numarası alınır.

  1. Kayda alınan dilekçe inceleme, onay ve imza prosedürünün tamamlanmasının ardından, makbuzun tamamı (%100) Mali İşler Koordinatörlüğümüzce verilen hesap numarasına havale edilir.

Not: Bazı durumlarda ilan için yatırılan tutarla ilgili Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü ile yazışma     yapılmakta olup, gelen cevabi yazıya istinaden ilgili bilgilendirilmektedir.

 

 

İSTİFA PROSEDÜRÜ

 

 

Anonim ve limited şirketlerde, idare organının birden fazla üyeden oluşması, ancak istifa nedeniyle karar alma nisabının etkilenmemiş olması halinde ilgilinin veya ilgililerin bildirimi üzerine istifanın tescil edilebileceği ve gerçekleştirilecek tescil işleminin ardından Türk Ticaret Kanunun 363.maddesi kapsamında tamamlama yapılarak yönetim kurulunun yeni üyesinin belirlenmesi veya yeni yönetim kurulunun bildirilmesi hususunda Kanunun 33.maddesi ve Yönetmeliğin 36.maddesi kapsamında tescile davet işlemlerinin uygulandığı,

 

Kanunun 623.maddesinin 1.fıkrasının son cümlesi uyarınca en az bir ortağın şirket müdürü olması gerektiğinden, tek ortaklı limited şirketlerde, şirket ortağı olan müdürün istifasının tescil edilemeyeceği,

 

Anonim şirketlerde, pay sahibi ve yönetim kurulu üyesinin tek ve aynı kişi olması durumunda, yeni yönetim seçilmeden yönetim kurulu üyesinin istifasının tescil edilemeyeceği,

 

Anonim şirketlerde idare organının birden fazla üyeden oluşması halinde, çoğunluğun istifası durumunda, şirketin organsız kalmasını engellemek ve gerekli tedbirleri almak adına, yönetim kurulu seçimi gündemi ile genel kurul çağrı işlemlerinin tamamlanması ve bu hususa ilişkin belgelerin Müdürlüğümüze ibrazı durumunda istifanın tescil edilebileceği,

 

Ortak sayısı birden fazla olan anonim ve limited şirketlerde idare organının tek üyeden oluşması halinde tek üyenin istifası durumunda, şirketin organsız kalmasını engellemek ve gerekli tedbirlerin alınması için yönetim kurulu veya müdür seçimi gündemi ile genel kurul çağrı işlemlerinin tamamlanması ve bu hususa ilişkin belgelerin Müdürlüğümüze ibrazı durumunda istifanın tescil edilebileceği,

 

Ayrıca, istifa beyanının yazılı olarak şirkete bildirilmesi  ve bu bildirime ilişkin belgenin (şirkete ulaştığına dair tebliğ şerhini içerir noter marifetince düzenlenmiş belge)  Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

Yukarıda bahsi geçen hükümlere uygun başvurularda; şirkete istifanın tescili talebiyle müracaat edilmesi gerektiği Türk Ticaret Kanunu’nun 33. maddesi ile Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca şirkete ihtar edilir.

Gönderilen ihtara rağmen şirket, istifa hususunun gereği yerine getirilmez ise;  bu hususun Müdürlüğümüzce tescil ve ilan edilebilmesi için tescil ve ilan harcının tarafınızdan ödenmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilememesi halinde ise, Müdürlüğümüzce tescil işlemi yapılamayacağı, istifaya ilişkin şirket tarafından alınacak kararın tescil ve ilan edilmesi ya da bu hususa ilişkin kesinleşme şerhine havi mahkeme kararının aslının ya da onaylı suretinin Bölge Temsilciliklerimizden birine götürülerek gerekli harcın ödenmesi suretiyle tescil ve ilanı için müracaat edilmesi gerektiği hususu bilgilerinize sunulur.