AR-GE, Yenilik ve Teknoloji Destekleri

AR-GE, Yenilik ve Teknoloji Destekleri

Kanunlar Çerçevesinde Ar-Ge’ye Sağlanan Destekler

“Ar-Ge İndirimi”ne ilişkin;

- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda,

- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda,

- 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda

ayrı ayrı düzenlemeler yapılmıştır.

193 sayılı Kanun’daki “Ar-Ge İndirimi” ile ilgili düzenlemeler 31.07.2004 tarihinden, 5520 sayılı Kanun’da yer alan “Ar-Ge İndirimi” düzenlemeleri ise 01.01.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanunlarda yer alan Ar-Ge İndirimi oranı 01.04.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5746 sayılı Kanun ile %100’e yükseltilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında mükelleflerin, münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde, işletmeleri bünyesinde yaptıkları harcamaların  %100’ü kurum kazancının tespitinde Ar-Ge indirimi olarak dikkate alınabilmektedir.

5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge indiriminden yararlananlar, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan Ar-Ge indiriminden ayrıca yararlanamazlar. Bir başka ifadeyle mükellefler, aynı anda hem 5746 sayılı kanundaki Ar-Ge indiriminden hem de 193 sayılı Gelir Vergisi veya 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunundaki Ar-Ge indiriminden faydalanamazlar.

Gelir Vergisi mükellefleri ya 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge indiriminden ya da Gelir Vergisi Kanununun 89. maddesinin 9 numaralı bendindeki Ar-Ge indiriminden yararlanabilirler.

Kurumlar Vergisi mükellefleri ise ya 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge indiriminden ya da Kurumlar Vergisi Kanununun 10. maddesinin birinci fıkrasının “a” bendindeki Ar-Ge indiriminden yararlanabileceklerdir.

5746 Sayılı Kanunun 3. maddesine istinaden sağlanan indirim, istisna ve destek unsurlarından bazıları şu şekildedir;

- Ar-Ge Merkezleri,

- Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar–Ge ve yenilik projeleri,

- Rekabet öncesi işbirliği projeleri,

- Tekno-girişim sermayesi projeleri,

- Tasarım projeleri, 

çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetlere yönelik aşağıdaki destek unsurları sağlanmaktadır.

AR-GE ve Tasarım İndirimi: Ar-Ge ve yenilik ile tasarım harcamalarının tamamı ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.

Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Ar-Ge ve destek personeli ile tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde çalışan tasarım ve destek personelinin, elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için % 95’i, lisans derecesine sahip olanlar için %90’ı ve diğerleri için % 80’i gelir vergisinden müstesnadır.

Sigorta Primi Desteği: Ar-Ge ve destek personeli ile tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde çalışan tasarım ve destek personelinin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin %50’si Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Damga Vergisi İstisnası: Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlardan damga vergisi alınmaz.

Tekno Girişim Sermayesi Desteği: Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından istenilen koşulları taşıyanlara bir defaya mahsus olmak üzere teminat alınmaksızın 100.000 TL’ye kadar tekno girişim sermayesi desteği hibe olarak verilir.

Tekno Girişim Sermayesi desteğinden faydalananlara, bu desteğe konu projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin beyan edilen gelirin veya kurum kazancının %10’unu ve öz sermayenin % 20’sini aşmayan kısmı beyan edilen gelirin ve kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılır. İndirim konusu yapılacak tutar yıllık olarak 500.000 TL’yi aşamaz.

Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesnadır.

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %100’ü, bu kapsamdaki projelerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge ve yenilik projesi olarak değerlendirilmesi şartıyla, kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. Ayrıca bu harcamalar, aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edilir, bir iktisadi kıymet oluşmaması hâlinde ise doğrudan gider yazılır.

Ar-Ge Merkezi: Sermaye şirketlerinin, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan ve en az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimleri ifade eder.

Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri: Birden fazla kuruluşun; ölçek ekonomisinden yararlanmak suretiyle yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlayarak verimliliği artırmak ve mevcut duruma göre daha yüksek katma değer sağlamak üzere, rekabet öncesinde ortak parça veya sistem geliştirmek ya da platform kurabilmek amacıyla yürütecekleri, Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine yönelik olarak yapılan işbirliği anlaşması kapsamındaki bilimsel ve teknolojik niteliği olan projelerdir.

Tekno Girişim Sermayesi: Üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içerisinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok on yıl önce almış kişilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmek amacıyla yapılan sermaye desteğini ifade eder (1 defaya mahsus 100.000 TL hibe).

Tasarım Merkezi: Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en az on tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.

Tasarım Projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş tasarımcı tarafından yürütülen projeyi ifade eder.

4691 Sayılı Teknoloji Bölgeleri Kanunu Uyarınca Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Sağlanan Destekler

Teknoloji Geliştirme Bölgesi: Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ifade eder.

Destek ve Muafiyetler: 

- Hazır ofis ve altyapı tesisleri,
 

  • 31.12.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, bölgede faaliyette bulunanlara Bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının %10’nu ve özsermayenin %20’sini aşmamak üzere, ticari kazancın ve kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılır. İndirim konusu yapılacak tutar yıllık olarak 500.000 TL’yi aşamaz.
     
  • Bölgelerde; altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile ilgili giderlerin, yönetici şirketçe karşılanamayan kısmı, yardım amacıyla Bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanabilir.
     
  • Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.
     
  • Bölgede çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol