İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

İşletme Geliştirme Destek Programı

Amacı: KOBİ’lerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Destek Unsurları:

Destek Başlıkları

Destek Üst Limiti

Destek Oranı

Yurt İçi Fuar Desteği

50.000 TL

% 60

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği*

60.000 TL

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği**

50.000 TL

75.000 TL

Tasarım Desteği

50.000 TL

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği***

50.000 TL

Belgelendirme Desteği****

150.000 TL

Test ve Analiz Desteği*****

100.000 TL

Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği******

80.000 TL

Bağımsız Değerlendirme Desteği

20.000 TL

Model Fabrika Desteği

70.000 TL

Teknik Danışmanlık Desteği*******

40.000 TL

50.000 TL

* KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın % 100 oranında desteklenir.

** Nitelikli eleman istihdam desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına % 20 ilave edilir.

Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezleri için Nitelikli eleman istihdamı desteğinin üst limiti 75.000 TL’dir.

*** TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler % 80 oranında desteklenir.

**** Belgelendirme desteği kapsamında;

 • TSE’den alınacak belgeler % 80 oranında desteklenir.
   
 • TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak belgeler % 70 oranında desteklenir.
   
 • İşletmelerin yurtdışından alacakları CE Uygunluk İşareti Belgesi için TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, sadece TSE tarafından verilmeyen belgeler %60 oranında desteklenir.
   
 • Destek programı süresince yurtdışından alınacak CE Uygunluk İşareti Belgesi için destek üst limiti 150.000 TL olup, diğer belgeler için desteğin üst limiti 50.000 TL’dir.

**** Test ve analiz desteği kapsamında;

 • TSE’den alınacak hizmetler % 80 oranında desteklenir.
   
 • Kamu kuruluşlarından, üniversite laboratuvarlarından veya TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak hizmetler % 70 oranında desteklenir.
   
 • Yurtdışından alınacak hizmetlerden, TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen hizmetler % 60 oranında desteklenir.

****** Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına 15 puan ilave edilir.

******* Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmelere Teknik danışmanlık desteği üst limiti 50.000 TL’dir.

Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı

Amacı: Kültürel miras unsuru olarak icrası ustalık/zanaatkârlık becerisi gerektiren, özgün, icra edilen mesleğin değerlerini, felsefesini, inceliklerini gelecek kuşaklara aktarılmasını teminen usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yürütülen; geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmelerin güçlendirilerek hayatta kalmalarını ve bu birikimin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır.

Destek Unsurları:

Destek Kalemleri

Destek Tutarları

Kuruluş desteği

5.000 TL

İşletme ve yetiştirme desteği:

(Destek programı başlangıç tarihini takip aydan itibaren üçer aylık dönemler esas alınarak geri ödemesiz sağlanan destekten, İlgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4(a) kapsamında destek programı başvuru tarihinden önceki 12 ay içinde işletmede istihdam edilmemiş, Tam zamanlı olarak çalışan, 1981 yılı ve sonrası doğumlu, personel için destek sağlanır.)

Birinci dönem için;

10-29 olan işletmeye 5.000 TL

30-75 olan işletmeye 15.000 TL

76 ve üstü olan işletmeye 25.000 TL

İkinci dönem için;

10-29 olan işletmeye 5.000 TL

30-75 olan işletmeye 15.000 TL

76 ve üstü olan işletmeye 25.000 TL

Üçüncü dönem için;

10-29 olan işletmeye 5.000 TL

30-75 olan işletmeye 15.000 TL

76-150 olan işletmeye 35.000 TL

151 ve üstü olan işletmeye 50.000 TL

Dördüncü dönem için;

10-29 olan işletmeye 5.000 TL

30-75 olan işletmeye 15.000 TL

76-150 olan işletmeye 35.000 TL

151 ve üstü olan işletmeye 50.000 TL

Makine ve teçhizat desteği:

Destek programı başlangıç tarihi itibariyle 6 ay içerisinde satın alınan makine ve teçhizat giderlerinden, Yeni veya en fazla 3 yaşında olan makine ve teçhizat desteklenir. Makine ve teçhizat yerli malı olması durumunda, destek oranına 15 puan ilave edilir.

50.000 TL

Tanıtım ve pazarlama desteği

- E-ticaret sitelerine üyelik ve komisyon bedeli: 20.000 TL

- Dijital reklam/tanıtım (sosyal medya reklamları, arama motoru optimizasyonu) giderleri: 10.000 TL

- Web sayfası tasarım hizmet bedeli için: 5.000 TL

- Tanıtım filmi, televizyon / radyo/ gazete/ dergi reklamları giderleri için: 10.000 TL

Yeşil Dönüşüm Destek Programı

Amacı: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu konuda gerekli stratejilerin oluşturulması, bu stratejiler doğrultusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Destek Unsurları:

Destek Kalemleri

Destek Üst Limiti

Destek Oranı

Elektrik Motorları Etüt Hizmeti Desteği*

1.500 TL

2.500 TL

% 100

Elektrik Motorları Değişim Giderleri Desteği**

60.000 TL

100.000 TL

% 75

Enerji Etüt Hizmeti Desteği

30.000 TL

% 75

Verimlilik Artırıcı Giderler Desteği

400.000 TL

% 40


* Elektrik Motorları Etüt Hizmeti Desteği kapsamında elektrik motorları etüt hizmeti başlangıç tarihinden önceki son 12 ay içinde toplam enerji tüketimi 10 TEP’ten 50 TEP’e kadar olan işletmeler için 1.500 TL, 50 TEP’ten 100 TEP’e kadar olan işletmeler için 2.500 TL’dir.

** Elektrik Motorları Değişim Giderleri Desteği kapsamında elektrik motorları etüt hizmeti başlangıç tarihinden önceki son 12 ay içinde toplam enerji tüketimi 10 TEP’ten 50 TEP’e kadar olan işletmeler için 60.000 TL, 50 TEP’ten 100 TEP’e kadar olan işletmeler için 100.000 TL’dir.

İş Birliği Destek Programı

Amacı: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.

İş Birliği Ortaklık Modelleri:
 

 • İşletici Kuruluş Modeli: Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir.
   
 • Proje Ortaklığı Modeli: Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir

Asgari Ortak Sayısı ve Destek Üst Limitleri Tablosu:

İŞLETİCİ KURULUŞ MODELİ

İşletici Kuruluşun Teknoloji Alanı

Asgari KOBİ Sayısı

İşletici Kuruluş Proje Destek Üst Limiti (TL)

Toplam Üst Limit (TL)

Geri Ödemesiz

Geri  

Ödemeli

Toplam

Yüksek

2

1.500.000

3.500.000

5.000.000

5.000.000

Orta Yüksek

3

1.500.000

3.500.000

5.000.000

5.000.000

Diğer

5

1.500.000

3.500.000

5.000.000

5.000.000

* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı birdir.

PROJE ORTAKLIĞI MODELİ

Projenin Teknoloji Alanı

Asgari KOBİ Sayısı

Her Bir Proje Ortağı İşletme İçin Destek Üst Limiti (TL)

Toplam Üst Limit (TL)

Geri Ödemesiz

Geri Ödemeli

İşletme Başına Toplam

Geri Ödemesiz

Geri Ödemeli

Toplam

Yüksek

2

600.000

1.400.000

2.000.000

3.000.000

7.000.000

10.000.000

Orta

Yüksek

3

300.000

700.000

1.000.000

3.000.000

7.000.000

10.000.000

Diğer

5

225.000

525.000

750.000

1.500.000

3.500.000

5.000.000

* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı birdir. 

Desteklenecek Proje Başlıkları:

İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;
 

 • Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,
   
 • Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,
   
 • Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,
   
 • Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,
   
 • Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

Amacı: Ülkemizin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda KOBİ’lerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması ve KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Destek Unsurları:

Proje Süresi

En az 8, En Fazla 36 Ay, (+4) Ay

Destek Üst Limiti

Geri Ödemesiz Destek - En fazla 450.000 TL

Geri Ödemeli Destek - En fazla 1.050.000 TL

Proje Destek Oranı

%60  (personel hariç)

Makine - teçhizat, yazılım ve hizmet giderleri için: Desteğin %70’i teminat karşılığında geri ödemeli ve %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenir.

Personel giderleri için: Belirli limitler dâhilinde %100 ödemesiz destek verilir.


Desteklenecek Proje Başlıkları:

Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dâhilinde desteklenecek proje giderlerine ilgili KOSGEB Kurulu karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, stopaj, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez. Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde ilgili Kurul tarafından belirlenir.

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı

Amacı: Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir.

Program; Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı ve Uluslararası Hızlandırıcı Programı olmak üzere iki alt programdan oluşur.
 

 • Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı kapsamında, yurt dışında kurulacak olan kuluçka merkezlerinin kuruluş ve donanım ile operasyonel giderlerine destek verilir.

Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programında Desteklenecek Proje Giderleri:

Kuruluş ve Donanım Desteği kapsamında;
 

 • İşletme Kuruluş Giderleri, 
   
 • Bina Tadilatı, 
   
 • Altyapı, 
   
 • Ofis Donanımı 
   
 • Yazılım Giderleri
   
 • Yeminli Mali Müşavirlik
   
 • Ulaşım Giderleri

gibi konularda alınacak hizmetler ve düzenlenecek organizasyonlar için destek verilir.

Destek Üst Limiti: 100.000 USD

Destek Oranı: %80

Operasyonel Giderler Desteği kapsamında;

 • Kuluçka Merkezi Kirası, 
   
 • İşletim Giderleri, 
   
 • Tanıtım Faaliyetleri, 
   
 • Eğitim, Danışmanlık, Mentörlük, İş Yönetimi, Hukuk, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları gibi konularda alınacak hizmetler ve düzenlenecek organizasyonlar için destek verilir.


Destek Üst Limiti: 3.750.000 USD

Destek Oranı: 1. ve 2. yıl için %80

                         3 ila 5. yıllar için %60

 • Uluslararası Hızlandırıcı Programı kapsamında, işletmelerin uluslararası pazarlara girişini kolaylaştırmak amacıyla; teknik, yönetimsel, hukuki ve hedef ülkede satış imkânları sağlayacak profesyonel ağlara erişim hizmetleri sunan uluslararası hızlandırıcı programına, bir organizasyon kapsamında ya da bireysel olarak katılmalarına destek verilir.


Uluslararası Hızlandırıcı Programında Desteklenecek Proje Giderleri;

 

 • Hızlandırıcı Ofis Kirası Giderleri
   
 • Eğitim Giderleri 
   
 • Danışmanlık Giderleri
   
 • Mentörlük Giderleri 
   
 • İş Yönetimi Giderleri 
   
 • Hukuki Giderler
   
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri
   
 • Ulaşım Giderleri
   
 • Konaklama Giderleri 
   
 • Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Giderleri
   
 • Organizasyonla İlgili Genel Giderler


Program süresi: 3 yıl

Destek Üst Limiti: Katılım sağlanan bir hızlandırıcı programı için 15.000 USD destek verilmekte olup, destek üst limiti 60.000 USD’dir. 

Destek oranı: % 80

Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Amacı: KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek, KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak, KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek, İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak ve E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır.

Destek Unsurları:

Proje Süresi: En az 8 ay, en fazla 24 ay.

Destek Üst Limiti: 300.000 TL

Proje Destek Oranı*: %70 Geri Ödemesiz, %30 Geri Ödemeli 

* Personel giderleri için destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dâhil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutar kadar geri ödemesiz destek sağlanır.
 

 • İşletmeler bu destekten sadece 1 kez yararlanabilir.
   
 • Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi
  itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir.

   
 • İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.
   
 • İşletmenin proje bütçesi, son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşmaması gerekir.
   
 • İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. (Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.)
   
 • Proje başvurusu en az 2 farklı gider grubundan oluşmalıdır.
   
 • Desteklenecek Proje Giderleri

Program Kapsamında Desteklenecek Proje Giderleri;
 

Gider Adı

Gidere Ait Destek Üst Limiti

Personel Giderleri

90.000 TL

Donanım Giderleri

50.000 TL

Yazılım Giderleri

50.000 TL

Tanıtım Giderleri

80.000 TL

Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri

150.000 TL

Test Analiz ve Belgelendirme Giderleri

100.000 TL

Hizmet Alım Giderleri

100.000 TL

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol