Uluslararası Ortaklı Destek Programları

Uluslararası Ortaklı Destek Programları

 • 1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
   
 • 1709 - EUREKA-EUROSTARS
   
1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Program ile ülkemizde yerleşik kuruluşların EUREKA altında yer alan araçlara (EUREKA Küme, EUREKA Network, vb.) sundukları proje esaslı araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. EUREKA programına katılan, Türkiye’de yerleşik, firma düzeyinde katma değer yaratan tüm kuruluşlar bu programdan yararlanabilmektedir.

Programın amacı, uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlamasıdır.

Bu program kapsamında destek almaya hak kazanan büyük ölçekli firmaların Ar-Ge projelerinin uygun bulunan proje harcamalarına en fazla % 60, KOBİ’lerin proje harcamalarına da % 75 oranında hibe destek sağlanması öngörülmektedir.

Programa başvuruda bulunacak projelerin destek süresinde ve proje bütçelerinde uluslararası çağrı duyurularında aksi belirtilmediği sürece herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Bu program kapsamında başvuracak projeler için 1509 Programı Uygulama Esasları geçerlidir. Bunun yanı sıra, proje başvurularında öncelikle ilgili uluslararası programın web sayfasındaki açıklamalar incelenerek, programın gerektirdiği başvuru kuralları ve prosedürleri izlenmelidir.

Desteklenen gider kalemleri;
 

 • Personel giderleri,
   
 • Seyahat giderleri,
   
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
   
 • Malzeme ve sarf giderleri,
   
 • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
   
 • Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.
   

1709 - EUREKA-EUROSTARS

Program kapsamında açılan çağrılar çerçevesinde, en az bir Türk ve Eurostars üye ülkesinden bir ortağın katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi ürün, süreç ve hizmet geliştirilmesi amacı taşıyan uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecektir. 2021-2027 yılları arasında yürütülecek Eurostars-3 kapsamında, yenilikçi KOBİ'lerin Ar-Ge, yenilik kapasitelerini ve üretkenliklerini artırmalarına destek verilerek, onların küresel değer zincirlerine ve yeni pazarlara erişmelerine yardımcı olmaları amaçlanmaktadır.

İlgili Çağrı kapsamında sunulan projelerde, sermaye şirketleri önderliğinde yükseköğretim kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, 6550 sayılı kanun kapsamındaki araştırma altyapılarının da ortak olarak yer alabilecektir. Eurostars-3 Programı Ulusal Çağrısı’na başvuru yapacak projeler için proje bütçesi çağrı bütçesini (2.500.000 Euro) geçemez. Sermaye şirketi dışındaki kurumların bütçesi toplam proje bütçesinin en fazla %50’si kadar olabilir. Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

Projeler dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak destek oranı ile desteklenir. Çağrı kapsamında uygulanacak destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için % 60, KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar için % 75, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastanesi, kamu araştırma merkez ve enstitüleri için % 100’dür.

Program kapsamında desteklenen ve desteklenmeyen giderler için ilgili çağrı duyurularının TÜBİTAK web sitesi üzerinden incelenmesinde yarar görülmektedir. 

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol