ATA Karneleri

ATA Karneleri

ATA karnesi;

Özellikle ihraç ürünlerimizin potansiyel pazarlara tanıtımında, gerek sergi ve fuar gibi organizasyonlarda sergilenecek malların gerekse bir organizasyon olmaksızın potansiyel alıcılara numune olarak götürülecek malların geçici olarak yabancı ülkeye kabulünde veya bir mesleğin icrası için gerekli malzemenin geçici olarak yurt dışına götürülmesinde mahalli gümrük formalitelerinden kurtulmak ve gümrüksüz girişini sağlamak gibi işlevleri görür.

Eşyanın milletlerarası dolaşımını kolaylaştırmak işlevini gören ATA karneleri, İTO üyesi olan firmaların yanı sıra diğer Oda üyeleri olan firmalara, kamu kurum ve kuruluşlarına ayrıca diğer gerçek ve tüzel kişilere verilmektedir.

ATA Karnesi alan firmaların İhracatçı Birlikleri tarafından sağlanan teşvik yardımından faydalanabilmeleri amacıyla ATA karnesi sayfa fotokopileri firmanın talebi halinde ATA karnesinin iadesi sırasında onaylanarak ilgili firmaya İstanbul Ticaret Odası’nca verilir.

ATA Karnesi  işlemi Eminönü merkez biriminden yapılmaktadır.

ATA Karnesi İle İlgili Açıklama

Eşyaların gümrük vergisine tabi olmadan geçici kabulüne imkan  sağlayan, teminat yerine geçen ve beyanname olarak kabul edilen bir  belgedir.

ATA KARNESİ BEDELİ: 1.600,00 TL

ATA Sözleşmesine Taraf Olan Ülkeler

Almanya

Hindistan

Makedonya

Amerika

Hollanda

Malezya

Andorra

Hong Kong

Moğolistan

Arnavutluk

İngiltere

Malta

Avustralya

İran

Mauritis

Avusturya

İrlanda

Meksika

Bahreyn

İsrail

Moldova

Belçika

İsveç

Norveç

Beyaz Rusya

İsviçre

Pakistan

Birleşik Arap Emirlikleri

İspanya

Polonya

Bosna-Hersek

İtalya

Portekiz

İzlanda

Romanya

Bulgaristan

Japonya

Rusya

Cebelitarık

Kanada

Senegal

Cezayir

Karadağ

Sırbistan

Çek Cumhuriyeti

Katar

Singapur

Çin Halk Cum.

Kazakistan

Slovak Cumhuriyeti

Danimarka

Kıbrıs Rum Yönetimi

Slovenya

Endonezya

Kore

Sri Lanka

Estonya

Letonya

Şili

Fas

Litvanya

Tayland

Fildişi Sahili

Lübnan

Tunus

Finlandiya

Lüksemburg

Türkiye

Fransa

Macaristan

Ukrayna

Güney Afrika Cum.

Madagaskar

Yeni Zelanda

Hırvatistan

Makao

Yunanistan

ATA Karneleri Hakkında Kısa Bilgiler

Bir işçilik görmesi veya tamir edilmesi istenilen eşyalar ATA Karneleri ile ithal edilemezler

ATA Karnelerinin geçerlilik süresi, verildikleri tarihten itibaren bir yıldır.

ATA karnesinin geçerlilik süresinden daha uzun bir süre eşyanın geçici ithalat rejimi altında kullanımı talep edilmesi halinde,mevcut karnenin süresi uzatılamayacağından,teminat aranmaksızın yeni bir ATA karnesi ile kullanımına devam edilebilir.Bu durumda,karne hamili mevcut karnenin geçerlilik süresi içinde,gerekçeleri ile birlikte doğrudan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne başvuruda bulunarak yeni bir karne düzenlenmesini talep edebilir.Birlik tarafından gerekli araştırma yapılarak,geçici ithalat ülkesi gümrük makamlarının kabul etmesi koşuluyla,mevcut karnenin yerine yeni bir karne düzenlenebilir.

ATA Karneleri geçerlilik süresi içinde olmak kaydıyla, ülkemizden dört kez geçici ihraç ve tekrar ithal işlemi yapılmasına aynı şekilde, ATA karnelerinin geçerli olduğu ülkeler dört kez geçici ithal ve tekrar ihraç işlemi ile dört ülkeden transit geçiş işlemi yapılmasına imkan vermektedir.

ATA Karnesi Alabilmek İçin Ne Yapmak Gerekir;

ATA karnesi başvuruları https://atak.tobb.org.tr/Portal/Anasayfa adresi üzerinden elektronik ortamda yapılmaktadır.

ATA Karnesinin Mühür ve İmza İçin Odamıza İbrazı

ATA Karnesi başvurusunun yukarıda izah edildiği üzere https//atak.tobb.org.tr web adresinden yapılarak ilgili karnenin hamilince mevzuata uygun basımının yapılması ve basım yapılan karne ile Odamıza gelinmesi önemle duyurulur. 

TEMİNAT

ATA Karnesi kapsamı eşyanın toplam değerinin yüzde ellisi (%50) oranında alınır.


Teminat olarak:

Nakit (TL) ve döviz  olması halinde aşağıda belirtilen İTO'nun banka hesaplarına yatırılır.


 

Hesap No

İBAN No

Banka Adı 

EURO için 

055-60651949 

TR98 0006 7010 0000 0060 6519 49 

Yapı ve Kredi Bankası Sultanhamam Şubesi 

USD için 

055-60635877 

TR64 0006 7010 0000 0060 6358 77 

Yapı ve Kredi Bankası Sultanhamam Şubesi 

TL için

055-60614779

TR29 0006 7010 0000 0060 6147 79

Yapı ve Kredi Bankası Sultanhamam Şubesi


Firmaların banka hesaplarındaki meblağlara Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (Ankara) adına yapılacak bloke.

Banka Teminat Mektubu (TL. veya döviz)

Taahhütname EK1 Formu firmanın taahhütte bulunmaya yetkili kişilerince imzalanarak kaşelenecek ve yetkili ismi belirtilecektir. 

Dövize natık teminat mektuplarında yazılı talep tarihindeki “TCMB döviz satış kuru” ifadesi yer alacaktır.Teminat mektubunun konusuna "ATA Karnesi kapsamı eşya ibaresinin yazılması zorunludur".

Kuyumculuk Sektörüne Uygulanacak Teminat Oranları:

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 71.13, 71.08 ve 71.06 olan eşya için, döviz cinsinden teminat verildiği takdirde, Ek. IV ’de belirtilen ülkelere göre teminat oranları uygulanır. Karne hamilinin teminat oranları birbirinden farklı olmak üzere birden fazla ülkeye gitmesi halinde, en yüksek teminat oranlı ülkeye göre teminat alınır.

Karne hamili, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 71.13, 71.08 ve 71.06 olan eşya için, döviz cinsinden teminat verildiği takdirde, Ek. V ‘de yer alan taahhütname alınır.

Gümrük Tarife istatistik Pozisyonu (GTİP) 71.13, 71.08 ve 71.06 olan eşya için, döviz cinsinden teminat verildiği takdirde, Ek. IV ‘de belirtilen ülkelere göre teminat oranı uygulanması kapsamında, karne hamilinin ATA karnesi başvurusu esnasında Odaya beyan ettiği ülke dışında ülkeye gittiği tespit edildiği takdirde, ATA karnesine karşılık Birlik lehine alınan teminat iade edilmez.

Kuyumculuk Sektörü için Taahhütname Örneği EK-V ile teminat oranlarına göre ülke listesi EK-IV

 

ATA Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Açıklama

ATA karnesi içindeki koçanlara işlemler usulüne uygun olarak yaptırılıp gerekli kısımlar gümrüklerce doldurularak gümrük mühürü ile mühürlenmelidir. Yabancı gümrük makamları tarafından açılan takibatların kapatılabilmesi amacıyla yurt dışından çıkış sırasında yeniden ihracat ve yurda dönüş esnasında yeniden ithalat dip koçanlarının mühürletilmesi ve genel liste sıra numaraların yazdırılması gerekmektedir.

Karne İadesi Ve Teminatın Çözülmesi İşlemleri

ATA karnelerinin en geç geçerlilik süreleri bitiminden itibaren bir ay içinde İstanbul Ticaret Odası’na iade edilmesi gerekmektedir.

Karne dip koçanlarına genel liste sıra numaraları yazılmamış olan ATA karneleri için alınan teminatlar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce (TOBB) iade edilmeyecektir.

ATA karnesinin iade ve teminat çözümüne dair işlemler elektronik ortamdan gerçekleştirilmektedir. İade talebinde bulunan karne hamili, karnenin gümrük mühürlerinin uygulanmış olduğu dip koçanları elektronik ortamda tarayarak ilgili internet sitesine yükleme yapar ve karne iadesi ve bilahare teminat iadesi talebinde bulunur.

Kamu Kurumlarının ATA Karnesi Talepleri

Teminatsız olarak ATA karnesi kullanmak isteyen kamu kurumları,talepleri,gerekçeleri,eşyanın niteliği ve değerini gösteren bir liste ile birlikte yazılı olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne iletilir.Birlik tarafından uygun bulunan talepler,İTO'ya yazılı olarak bildirildikten sonra talep sahibine teminatsız olarak ATA karnesi verilir.

Bilahare, kamu kurumlarına teminatsız olarak düzenlenecek ATA karneleri için Taahhutname (Ek.II) alınarak ve talep eden kurum adına bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili olanlar tarafından imza edilerek;dilekçe eşyanın niteliği ve değerini gösteren bir liste ile birlikte İTO'ya müracaat yapılır.

Geçerlilik süresi bitiminden itibaren üç ay sonunda sahip olduğu karneyi iade etmeyen kamu kurumları adına,söz söz konusu karne iade edilene kadar teminatsız olarak karne düzenlenmez.

Karneleri usulüne uygun olarak kullanmadığı tespit edilen veya ATA karnesi kullanımından doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyen kamu kurumlarına,söz konusu sorunlar giderilene kadar teminatsız olarak karne düzenlenmez.

Bir kamu kurumunun aynı anda teminatsız olarak kullanmakta olduğu ATA karnesi sayısı yirmi beş adedi geçemez.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol