Yatırımlara Proje Bazlı Teşvik Sistemi

Yatırımlara Proje Bazlı Teşvik Sistemi

Yatırımlara Proje Bazlı Teşvik Sistemi

07.08.2019 tarih ve 30855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1402 ve 1403 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile Yatırım Teşvik Sistemi’nde önemli değişikliklere gidilmiştir.

1402 sayılı Karar ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da, 1403 sayılı Karar ile de Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’da bazı önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da gerçekleştirilen en önemli değişikliklerden biri Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar metninden “büyük ölçekli yatırım” uygulamasının çıkartılmasıdır. Diğer bir önemli değişiklik ise “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı”nın yürürlüğe konmasıdır.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere ilişkin yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulama usul ve esasları belirlenerek yürütülecek olan destek programını ifade etmektedir.

Öncelikli Ürün Listesi ise Bakanlık tarafından dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak belirlenen, orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin yer aldığı listeyi ifade etmektedir.  

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları ile Öncelikli Ürün Listesi Tebliğleri 18.09.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Özetle, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı / ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir program olduğunu söylemek mümkündür. Program ile Türkiye için kritik öneme sahip ve gelecek potansiyeli yüksek ürünlerin ülke içinde üretim kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Program kapsamında tanımlanan destekler, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretilmesine ilişkin yatırım projelerine münhasıran kullandırılacak olup program kapsamında başvuru, değerlendirme ve izleme süreçlerine dair bilgi akışı ve iletişim, oluşturulacak Program Portalı vasıtasıyla program yönetim ofisi tarafından sağlanacaktır.

Program Değerlendirme Komitesi, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine ilişkin olan ve Tebliğle belirlenecek kriterleri sağlayan yatırım projelerinden uygun gördüklerinin, stratejik yatırım olarak desteklenmesine karar verebilecektir. Bu yatırımların, aşağıda belirtilen destek unsurlarının (Stratejik Yatırımlara Verilen Destek Unsurlarıdır) hangilerinden yararlandırılacağı, Program Değerlendirme Komitesi tarafından belirlenecektir.

Program Kapsamında Desteklenmesi Uygun Bulunan Projelere Aşağıdakilerden Uygun Görülen Destek veya Destekler Sağlanacaktır;

a) Gümrük vergisi muafiyeti

b) KDV istisnası

c) Vergi indirimi

ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği

d) Yatırım yeri tahsisi

e) Faiz veya kâr payı desteği

f) KDV iadesi.

g) Gelir vergisi stopajı desteği

ğ) Sigorta primi desteği
 

Programın Uygulaması

Öncelikle Bakanlık, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere yönelik olarak duyuru yapmak suretiyle çağrıda bulunacaktır.

Çağrı planları, çağrı kapsamında yer alacak sektör ve ürünler ile çağrı takvimi Bakanlık tarafından belirlenerek Program Portalı’nda duyurulacaktır.

Program kapsamında desteklenecek yatırımlarda, çağrı duyurusunda yer alan ürünlere yönelik olma ve çağrı duyurusunda belirlenen proje kapsamında yapılması öngörülen toplam harcamaların tutarından oluşan asgari proje tutarını karşılama koşulu aranacaktır.

Programa sadece Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilecektir.

Çağrıya istinaden Program kapsamındaki desteklerden yararlanmak isteyen yatırımcı firma, Program Portalı’nda duyurulan bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat ederek çağrı planlarında öngörülen takvim ve yöntem çerçevesinde ön başvuru işlemini tamamlayacaktır.

Program ve çağrı duyurusu kapsamında belirlenen temel kriterleri sağladığı tespit edilen firma kesin başvuru yapmaya davet edilecektir.

Ön başvuru sonrasında kesin başvuru yapmaya davet edilen firmanın, çağrı planlarında öngörülen takvim dâhilinde, proje fizibilitesi ve bağımsız değerlendirme raporunun yanı sıra Program Portalı’nda yayınlanacak diğer bilgi ve belgeler ile kesin başvurusunu tamamlaması gerekmektedir. 

Programa kesin başvurusu tamamlanan yatırım başvuruları için Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Değerlendirme Komitesi tarafından, 2012/3305 sayılı Karar veya 2016/9495 sayılı Karar kapsamında destek verilmesine dair değerlendirme yapılır.

Komite, Program kapsamında desteklenmesine karar verdiği yatırımlardan, projelerin nitelikleri ve destek ihtiyaçlarına istinaden uygun gördüklerinin, 2012/3305 sayılı Karardaki stratejik yatırımlar çerçevesinde desteklenmesine karar verebilir.

Program kapsamında Komite tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlardan, ilgili karardaki gerekli koşulları sağlayan ve nitelikleri ve destek ihtiyaçlarına istinaden uygun bulunanlar, 2016/9495 sayılı Karar kapsamında desteklenmesi için Cumhurbaşkanı onayına sunulur ve Cumhurbaşkanı tarafından desteklenmesi uygun bulunan yatırım projeleri için Cumhurbaşkanı kararı yayımlanır.

Projelerin, “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar” kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının, bu Kararda belirtilen amaç ve kapsam doğrultusunda Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine yönelik olan ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için 50 milyon Türk Lirası, diğer yatırımlar için ise 500 milyon Türk Lirası olması gerekmektedir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar, ilgili mevzuatları uyarınca, KOSGEB ve / veya TÜBİTAK tarafından da doğrudan desteklenebilecektir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı

07.08.2019 tarih ve 30855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1402 ve 1403 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile Yatırım Teşvik Sistemi’nde önemli değişikliklere gidilmiştir.

1402 sayılı Karar ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da, 1403 sayılı Karar ile de Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’da bazı önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da gerçekleştirilen en önemli değişikliklerden biri Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar metninden “büyük ölçekli yatırım” uygulamasının çıkartılmasıdır. Diğer bir önemli değişiklik ise “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı”nın yürürlüğe konmasıdır.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere ilişkin yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulama usul ve esasları belirlenerek yürütülecek olan destek programını ifade etmektedir.

Öncelikli Ürün Listesi ise Bakanlık tarafından dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak belirlenen, orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin yer aldığı listeyi ifade etmektedir.  

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları ile Öncelikli Ürün Listesi Tebliğleri 18.09.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Özetle, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı / ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir program olduğunu söylemek mümkündür. Program ile Türkiye için kritik öneme sahip ve gelecek potansiyeli yüksek ürünlerin ülke içinde üretim kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Program kapsamında tanımlanan destekler, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretilmesine ilişkin yatırım projelerine münhasıran kullandırılacak olup program kapsamında başvuru, değerlendirme ve izleme süreçlerine dair bilgi akışı ve iletişim, oluşturulacak Program Portalı vasıtasıyla program yönetim ofisi tarafından sağlanacaktır.

Program Değerlendirme Komitesi, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine ilişkin olan ve Tebliğle belirlenecek kriterleri sağlayan yatırım projelerinden uygun gördüklerinin, stratejik yatırım olarak desteklenmesine karar verebilecektir. Bu yatırımların, aşağıda belirtilen destek unsurlarının (Stratejik Yatırımlara Verilen Destek Unsurlarıdır) hangilerinden yararlandırılacağı, Program Değerlendirme Komitesi tarafından belirlenecektir.

Program Kapsamında Desteklenmesi Uygun Bulunan Projelere Aşağıdakilerden Uygun Görülen Destek veya Destekler Sağlanacaktır;

a) Gümrük vergisi muafiyeti

b) KDV istisnası

c) Vergi indirimi

ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği

d) Yatırım yeri tahsisi

e) Faiz veya kâr payı desteği

f) KDV iadesi.

g) Gelir vergisi stopajı desteği

ğ) Sigorta primi desteği
 

Programın Uygulaması

Öncelikle Bakanlık, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere yönelik olarak duyuru yapmak suretiyle çağrıda bulunacaktır.

Çağrı planları, çağrı kapsamında yer alacak sektör ve ürünler ile çağrı takvimi Bakanlık tarafından belirlenerek Program Portalı’nda duyurulacaktır.

Program kapsamında desteklenecek yatırımlarda, çağrı duyurusunda yer alan ürünlere yönelik olma ve çağrı duyurusunda belirlenen proje kapsamında yapılması öngörülen toplam harcamaların tutarından oluşan asgari proje tutarını karşılama koşulu aranacaktır.

Programa sadece Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilecektir.

Çağrıya istinaden Program kapsamındaki desteklerden yararlanmak isteyen yatırımcı firma, Program Portalı’nda duyurulan bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat ederek çağrı planlarında öngörülen takvim ve yöntem çerçevesinde ön başvuru işlemini tamamlayacaktır.

Program ve çağrı duyurusu kapsamında belirlenen temel kriterleri sağladığı tespit edilen firma kesin başvuru yapmaya davet edilecektir.

Ön başvuru sonrasında kesin başvuru yapmaya davet edilen firmanın, çağrı planlarında öngörülen takvim dâhilinde, proje fizibilitesi ve bağımsız değerlendirme raporunun yanı sıra Program Portalı’nda yayınlanacak diğer bilgi ve belgeler ile kesin başvurusunu tamamlaması gerekmektedir. 

Programa kesin başvurusu tamamlanan yatırım başvuruları için Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Değerlendirme Komitesi tarafından, 2012/3305 sayılı Karar veya 2016/9495 sayılı Karar kapsamında destek verilmesine dair değerlendirme yapılır.

Komite, Program kapsamında desteklenmesine karar verdiği yatırımlardan, projelerin nitelikleri ve destek ihtiyaçlarına istinaden uygun gördüklerinin, 2012/3305 sayılı Karardaki stratejik yatırımlar çerçevesinde desteklenmesine karar verebilir.

Program kapsamında Komite tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlardan, ilgili karardaki gerekli koşulları sağlayan ve nitelikleri ve destek ihtiyaçlarına istinaden uygun bulunanlar, 2016/9495 sayılı Karar kapsamında desteklenmesi için Cumhurbaşkanı onayına sunulur ve Cumhurbaşkanı tarafından desteklenmesi uygun bulunan yatırım projeleri için Cumhurbaşkanı kararı yayımlanır.

Projelerin, “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar” kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının, bu Kararda belirtilen amaç ve kapsam doğrultusunda Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine yönelik olan ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için 50 milyon Türk Lirası, diğer yatırımlar için ise 500 milyon Türk Lirası olması gerekmektedir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar, ilgili mevzuatları uyarınca, KOSGEB ve / veya TÜBİTAK tarafından da doğrudan desteklenebilecektir.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol