Yatırım Teşvik Sistemi

Yatırım Teşvik Sistemi

Yatırım Teşvik Sisteminin temel amaçları şu şekilde sıralanabilmektedir;
 

 • Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması,
   
 • Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi,
   
 • En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması,
   
 • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,
   
 • Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması,
   
 • Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi.

Yatırım Teşvik Sistemi Türkiye’yi 6 ana bölgeye ayırmaktadır.

I. Bölge en gelişmiş, VI. Bölge en az gelişmiş bölgedir.

I. Bölge’den VI. Bölge’ye gidildikçe destek unsurlarının oran ve süreleri artmakta, asgari yatırım tutarları ise düşmektedir.

Asgari Yatırım Tutarları:

 • Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı;

  - I. ve II. Bölgelerde 3 milyon TL,
  - III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 1 Milyon 500 bin TL’dir.
   
 • Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL’dir.
   
 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları için ise asgari 1 Milyon 500 bin TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında 8 adet destek unsuru bulunmaktadır;

 • KDV İstisnası
   
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
   
 • Vergi İndirimi
   
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
   
 • Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği
   
 • Kredilerde Faiz/Kar Payı Desteği
   
 • Yatırım Yeri Tahsisi
   
 • KDV İadesi

KDV İstisnası:

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. İmalat ve turizm sektöründe belge kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları, 31/12/2025 tarihine kadar KDV istisnasından yararlandırılabilir.

Gümrük Vergisi Muafiyeti:

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.*

*29/6/2021 tarihinden itibaren yapılan başvurulara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında ithal edilecek makine ve teçhizatlar için, 3305 Sayılı Kararın EK-8’inde belirtilen makine ve teçhizat için gümrük vergisi muafiyeti uygulanmaz. Söz konusu makine ve teçhizatlar kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak teşvik belgesi kapsamında temin edilemez.

Vergi İndirimi:

Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır. Bu destek, stratejik yatırımlar, bölgesel teşvik uygulamaları ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sağlanır.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği:

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli bir süre Bakanlıkça karşılanmasıdır. Stratejik yatırımlar, bölgesel ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için uygulanır.

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği:

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle Bakanlıkça karşılanmasıdır. Genel teşvik uygulamaları hariç olmak üzere, sadece 6. Bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. Ayrıca, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar için de uygulanabilir.

Kredilerde Faiz/Kar Payı Desteği:

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlıkça karşılanmaktadır. Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bölgesel teşvik ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır.

Yatırım Yeri Tahsisi:

Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş stratejik yatırımlar, bölgesel ve öncelikli yatırımlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir

KDV İadesi:

Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.

Destek Unsurları

Bölgesel Teşvik

Uygulamaları

Öncelikli

Yatırımların

Teşviki

Stratejik

Yatırımların

Teşviki

Genel Teşvik

Uygulamaları

KDV İstisnası

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Vergi İndirimi

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği

Kredilerde Faiz/Kar Payı Desteği

Yatırım Yeri Tahsisi

KDV İadesi


 

Yatırım Teşvik Uygulamaları altındaki Yatırım Teşvik Sistemi 4 ana unsurdan oluşmaktadır;

 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları
   
 • Öncelikli Yatırım Konuları
   
 • Stratejik Yatırımlar
   
 • Genel Teşvik Sistemi
Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Teşvik Uygulamaları, iller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedeflemekte olup, illerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Bu kapsamda desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. Bölgesel Teşvik Uygulaması kapsamında Türkiye 6 Bölgeye ayrılmış olup, sonrasında ilçe bazlı teşvik sistemi uygulamaya geçirilmiştir.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında, “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ekinde iller itibarıyla belirlenen sektörler, asgari kapasite veya tutarları sağlamaları halinde aşağıdaki desteklerden yararlanabilmektedirler.

Destek Unsurları;

 • KDV İstisnası
   
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
   
 • Vergi İndirimi
   
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
   
 • Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği (6. Bölgede)
   
 • Faiz veya Kâr Payı Desteği (3.,4.,5. ve 6. Bölgelerde)
   
 • Yatırım Yeri Tahsisi
   

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER

1.Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4.Bölge

5. Bölge

6. Bölge

Ankara

Aydın

Adana

Afyonkarahisar

Bayburt

Adıyaman

Antalya

Balıkesir

Burdur

Aksaray

Çankırı

Ağrı

Bursa

Bilecik

Düzce

Amasya

Erzurum

Ardahan

Eskişehir

Bolu

Gaziantep

Artvin

Giresun

Batman

İstanbul

Çanakkale
(Bozcaada ve
Gökçeada
ilçeleri hariç)

Karaman

Bartın

Gümüşhane

Bingöl

İzmir

Denizli

Kırıkkale

Çorum

Kahramanmaraş

Bitlis

Kocaeli

Edirne

Kütahya

Elazığ

Kilis

Diyarbakır

Muğla

Isparta

Mersin

Erzincan

Niğde

Hakkari

Tekirdağ

Karabük

Samsun

Hatay

Ordu

Iğdır

Kayseri

Trabzon

Kastamonu

Osmaniye

Kars

Kırklareli

Rize

Kırşehir

Sinop

Mardin

Konya

Uşak

Malatya

Tokat

Muş

Manisa

Zonguldak

Nevşehir

Tunceli

Siirt

Sakarya

Sivas

Yozgat

Şanlıurfa

Yalova

Şırnak

Van


 

Bozcaada ve Gökçeada

Alt Bölge Destekleri

Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında, her bir ilde ve belli illerin ilçelerinde teşvik edilecek sektörler ile bu sektörler için asgari yatırım tutarları belirlenmiştir.

Yatırımın OSB/EB’de gerçekleştirilmesi veya aynı sektörde faaliyet gösteren en az 5 beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı tarafından entegrasyon sağlayacak bir yatırım yapılması halinde, yatırımcılar vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bir alt bölgede sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilir.

OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik yatırımlar, İstanbul hariç olmak üzere 1., 2. ve 3. bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4. bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır. İstanbul ilinde OSB/EB’de, komple yeni yatırım hariç olmak üzere, orta-yüksek teknolojili yatırım konularında gerçekleştirilecek asgari 5 milyon TL, OSB/EB dışında komple yeni yatırım hariç olmak üzere asgari 10 Milyon TL tutarındaki yatırımlara 1. bölgedeki bölgesel destekler uygulanır.

1., 2., 3. ve 4. bölge illerinin “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” EK-7’de yer alan ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar; İlçenin bulunduğu ilin bir alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yararlanabilirken bu ilçelerin OSB/EB’sinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise bulunduğu ilin iki alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yararlanır.

5. bölge illerinin; “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” EK-7’de yer alan ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara 6. Bölgeye sağlanan bölgesel destekler, bu ilçelerin OSB/EB’sinde gerçekleştirilecek yatırımlara ise sigorta primi işveren hissesi desteği, bölgede geçerli olan süreye iki yıl ilave edilmesi, vergi indirimi desteği ise bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına beş puan ilave edilmesi suretiyle 6. bölge destekleri uygulanır.

Bu uygulamalar kapsamında sigorta primi desteği uygulanmaz.

Alt Bölge Desteğinden Yararlanabilecek İlçeler Tablosu

Adana

Yumurtalık, İmamoğlu, Karataş, Karaisalı, Tufanbeyli, Aladağ, Feke, Saimbeyli

Afyonkarahisar

Kızılören, İhsaniye, Bayat, Sinanpaşa, Hocalar, Evciler, Çobanlar

Aksaray

Ortaköy, Sarıyahşi, Eskil, Ağaçören, Güzelyurt, Sultanhanı, Gülağaç

Amasya

Göynücek, Hamamözü

Ankara

Çamlıdere, Bala, Evren, Güdül, Kalecik, Haymana

Antalya

Akseki, İbradı, Gündoğmuş

Aydın

Kuyucak, Germencik, Karacasu, Sultanhisar, Köşk, Buharkent, Yenipazar, İncirliova, Bozdoğan, Koçarlı, Karpuzlu

Balıkesir

Savaştepe, Dursunbey, Sındırgı, Havran, Kepsut, İvrindi, Manyas, Balya

Bartın

Ulus, Kurucaşile

Bilecik

Gölpazarı, İnhisar, Pazaryeri, Yenipazar

Bolu

Yeniçağa, Mudurnu, Göynük, Seben, Kıbrısçık, Mengen, Dörtdivan

Burdur

Kemer, Ağlasun, Çavdır, Çeltikçi, Yeşilova, Tefenni, Altınyayla

Bursa

Harmancık, Keles, Orhaneli, Büyükorhan

Çanakkale

Bayramiç, Yenice

Çankırı

Yapraklı, Bayramören

Çorum

Ortaköy, Boğazkale, Uğurludağ, Mecitözü, Bayat, Oğuzlar, Dodurga, Kargı, Lâçin

Denizli

Babadağ, Kale, Beyağaç, Baklan, Güney, Bozkurt, Çal, Çardak, Bekilli, Çameli

Düzce

Çilimli, Kaynaşlı, Cumayeri, Gölyaka, Yığılca

Edirne

Enez, İpsala, Meriç, Havsa, Süloğlu, Lalapaşa

Elazığ

Kovancılar, Karakoçan, Alacakaya, Maden, Palu, Baskil, Sivrice, Ağın, Arıcak

Erzincan

Otlukbeli, Tercan, Kemah, Üzümlü, Çayırlı

Erzurum

Horasan, Hınıs, Şenkaya, Çat, Köprüköy, Tekman, Karaçoban, Karayazı

Eskişehir

Alpu, Günyüzü, Beylikova, Çifteler, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi, Han

Gaziantep

Nizip, İslahiye, Oğuzeli, Nurdağı, Karkamış, Araban, Yavuzeli

Hatay

Arsuz, Reyhanlı, Yayladağı, Hassa, Kumlu, Altınözü

Isparta

Şarkikaraağaç, Aksu, Gelendost, Atabey, Senirkent, Yenişarbademli, Sütçüler

İzmir

Bayındır, Beydağ, Kınık, Kiraz

Kahramanmaraş

Çağlayancerit, Ekinözü

Karabük

Eskipazar, Yenice, Ovacık, Eflani

Karaman

Kâzımkarabekir, Başyayla, Sarıveliler, Ermenek, Ayrancı

Kastamonu

Daday, Cide, İhsangazi, Hanönü, Azdavay, Pınarbaşı, Şenpazar, Ağlı, Araç, Küre,  Doğanyurt

Kayseri

İncesu, Felahiye, Yahyalı, Bunyan, Yeşilhisar, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Tomarza, Sarız, Özvatan, Akkışla

Kırıkkale

Karakeçili, Delice, Keskin, Sulakyurt, Balışeyh, Celebi

Kırklareli

Demirköy, Pehlivanköy, Kofçaz

Kırşehir

Akpınar, Çiçekdağı, Boztepe, Akçakent

Kilis

Musabeyli, Elbeyli, Polateli

Kocaeli

Kandıra

Konya

Kulu, Sarayönü, Hadim, Taşkent, Güneysınır, Hüyük, Kadınhanı, Doğanhisar, Tuzlukçu Yalıhüyük, Bozkır, Derebucak, Altınekin, Çeltik, Yunak, Derbent, Halkapınar, Emirgazi,  Çumra, Akören, Ahırlı

Kütahya

Domaniç, Hisarcık, Şaphane, Pazarlar, Dumlupınar, Altıntaş, Çavdarhisar, Emet, Aslanapa

Malatya

Hekimhan, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Doğanyol, Arguvan, Kuluncak, Kale, Pütürge

Manisa

Saruhanlı, Köprübaşı, Ahmetli, Gölmarmara, Demirci, Gördes, Kırkağaç, Sarıgöl, Selendi

Mersin

Aydıncık, Mut, Bozyazı, Çamlıyayla, Gülnar

Muğla

Kavaklıdere, Seydikemer

Nevşehir

Derinkuyu, Acıgöl

Niğde

Altunhisar, Çiftlik

Ordu

Akkuş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gürgentepe, İkizce, Mesudiye

Osmaniye

Sumbas

Rize

Hemşin, Güneysu, İyidere, Derepazarı, İkizdere, Kalkandere, Çamlıhemşin

Sakarya

Kaynarca, Ferizli, Karapürçek, Kocaali, Taraklı

Samsun

Kavak, Havza, Alaçam, Yakakent, Vezirköprü, Salıpazarı, Asarcık, Ladik, Terme,  Ayvacık

Sinop

Dikmen

Sivas

Akıncılar, Zara, Gölova, Kangal, Ulaş, Altınyayla, Hafik, Yıldızeli, Doğanşar, İmranlı,  Koyulhisar

Tekirdağ

Hayrabolu

Tokat

Başçiftlik, Sulusaray

Trabzon

Çarşıbaşı, Araklı, Şalpazarı, Dernekpazarı, Tonya, Köprübaşı, Hayrat, Düzköy

Uşak

Banaz, Karahallı, Ulubey, Sivaslı

Yozgat

Kadışehri, Aydıncık

Zonguldak

Kilimli, Gökçebey

Destek Unsurları

I. Bölge

II. Bölge

III. Bölge

IV. Bölge

V. Bölge

VI. Bölge

KDV İstisnası

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı

OSB ve EB Dışı

15

20

25

30

40

50

OSB ve EB İçi

20

25

30

40

50

55

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

OSB ve EB Dışı

2 Yıl

3 Yıl

5 Yıl

6 Yıl

7 Yıl

10 Yıl

OSB ve EB İçi

3 Yıl

5 Yıl

6 Yıl

7 Yıl

10 Yıl

12 Yıl

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

10 Yıl

Faiz veya Kar Payı Desteği

İç Kredi

Yok

Yok

3 Puan

4 Puan

5 Puan

7 Puan

Döviz/Dövize Endeksli Kredi

1 Puan

1 Puan

2 Puan

2 Puan

Yatırım Yeri Tahsisi

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Öncelikli Yatırım Konuları

Özellikle yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi ve yurtdışından ithal edilmek zorunda kalınan ürünlerin ülkemizde üretiminin teşviki amacıyla, tespit edilen alanlarda yapılacak olan yatırımlar, öncelikli yatırımlar olarak belirlenmiş ve bu yatırımlara 1. 2. 3. ve 4. Bölgelerde gerçekleştirilmiş olsalar dahi 5. Bölgede uygulanan destekler sağlanmıştır. Bu yatırımlara, 5. ve 6. Bölgede gerçekleştirilmeleri halinde ise kendi bölgelerinde uygulanan destekler sağlanmaktadır.

Öncelikli Yatırım Konuları şu şekilde sıralanmaktadır;
 

 • İlaç imalatı.
   
 • Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı.
   
 • Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı.
   
 • Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalatı.
   
 • Hava ve uzay taşıtları imalatı.
   
 • Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.
   
 • Madencilik yatırımları.
   
 • Demiryolu, denizyolu veya havayolu ile yük ve yolcu taşımacılığı yatırımları.
   
 • Savunma sanayi yatırımları.
   
 • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları.
   
 • Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile hava araçlarının kullanım tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları.
   
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar.
   
 • Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar.
   
 • 3213 sayılı Maden Kanunu’nda tanımlanmış 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları.
   
 • Mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek enerji verimliliği yatırımları.
   
 • Atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar.
   
 • Asgari 50 milyon TL tutarındaki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları.
   
 • Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon Elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar.
   
 • OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar.
   
 • Maden Kanunu’na istinaden düzenlenmiş Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları.
   
 • Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgâr enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları.
   
 • Direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar.
   
 • Lisanslı depoculuk yatırımları.
   
 • Nükleer enerji santrali yatırımları.
   
 • Belirli nitelikteki laboratuvar yatırımları.
   
 • İstanbul ili hariç olmak üzere asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımları.
   
 • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansına tabi yatırımlar.
   
 • Sağlık turizmi kapsamında yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri ve wellness yatırımları.
   
 • Asgari 500 milyon TL tutarındaki orta-yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar.
   
 • Asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları.
   
 • Ar-ge ve çevre yatırımları.
   
 • Elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatı.
   
 • Asgari 5.000 m² beyaz alan şartını sağlayan belirli standartlardaki veri merkezi yatırımları.
   

Öncelikli Yatırımlar İçin Sağlanan Destek Unsurları;
 

Destek Unsurları

Destek Oran ve Süreleri

KDV İstisnası

Var

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Var

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı (%)

40

Vergi İndirim (%)

80

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

7 Yıl

Yatırım Yeri Tahsisi

Var

Faiz veya Kar

Payı Desteği

İç Kredi

5 Puan

Döviz/Dövize Endeksli Kredi

2 Puan

Stratejik Yatırımlar

İthalat bağımlılığı yüksek olan ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. Bu kapsamda desteklenecek olan yatırımların aşağıdaki kriterlerin tamamını sağlamaları gerekmektedir;
 

 • Asgari sabit yatırım tutarının 50 Milyon TL olması,
   
 • Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması,
   
 • Yatırımla sağlanacak katma değerin asgari %40 olması (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu şart aranmayacaktır),
   
 • Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değerinin son 1 yıl itibarıyla en az 50 milyon USD olması.

  - Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (TOSHP) kapsamında stratejik yatırım olarak desteklenmesi Bakanlıkça uygun görülen yatırımlar yukarıdaki kriterler aranmaksızın stratejik yatırım olarak kabul edilir.

  - T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan alınacak proje onayı ile gerçekleştirilecek savunma sanayine yönelik yatırımlarda yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması ve son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 Milyon USD üzerinde olması şartları aranmaz.

   

Stratejik Yatırımlar İçin Sağlanan Destek Unsurları;

Destek Unsurları

Destek Oran ve Süreleri

KDV İstisnası

Var

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Var

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı (%)

50

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

7 Yıl (6. Bölgede 10 Yıl)

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği

10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar)

Diğer bölgelerde, TOSHP kapsamında yüksek teknolojili üründe 7 yıl, diğerlerinde 5 yıl.

Yatırım Yeri Tahsisi

Var

Faiz veya Kar

Payı Desteği

İç Kredi

5 Puan (TOSHP kapsamında yüksek teknolojili üründe 10, diğerlerinde 8 puan)

Döviz/Dövize Endeksli Kredi

2 Puan

KDV İadesi

Var (Sadece 500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için)


Genel Teşvik Uygulamaları

Teşvik edilmeyecek veya teşviki için aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, asgari sabit yatırım tutarı ve kapasiteler üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir.

Genel Teşvik Sistemi Çerçevesinde Sağlanan Destek Unsurları;
 

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti.
   
 • KDV İstisnası.
   
 • Gelir Vergisi Stopaj Desteği (6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).
   
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (tersanelerin gemi inşa yatırımları için).
   

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol