Gerçek Kişi Ticari İşletmesi

Gerçek Kişi Ticari İşletmesi

Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir (TTK m. 12).

Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı, kısaltılmadan yazılan adı ve soyadından oluşur (TTK m. 41). Ad ve soyadına TTK’nın 46. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır (TTK m. 46/2 ve Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 44).

İşletme sahibinin velayet veya vesayet altında bulunması veyahut kendisine bir yasal danışman atanmış olması gibi ehliyeti ilgilendiren hâllerde; bu durum ve veli, vasi veya yasal danışmanın kimler olduğu tescil edilir. Bu durumların sonradan meydana gelmesi hâlinde de aynı hüküm uygulanır (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 50/2).


Ticaret Sicili Harçları ve İlan Ücretleri


Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Kayıt İşlemi

MERSİS’ten başvuru yapılarak talep numarası alınmalı ve gerekli evraklar ile birlikte, randevu alınmadan bölge temsilciliğine başvuru yapılmalıdır.

1-) Dilekçe

 • Dilekçe; işletme kaşesi ile tacir tarafından imzalanmalıdır. Vekâleten imzalanması hâlinde vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.
 • Dilekçede; işletmenin unvanı, sermayesi, işletmenin açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu, NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu, aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişiye ait olduğu yazılmalıdır (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 24).
 • Dilekçede; varsa temsilcinin adı soyadı, yerleşim yeri, kimlik numarası ve temsil yetkisinin kapsamı açıkça yazılmalıdır.
 • Dilekçe, bilanço esasına göre defter tutulduğunu ve tutulan defterin bilgilerini de ihtiva etmelidir.

2-) Oda Kayıt Beyannamesi 

 • Tacir tarafından imzalanmalı, tacirin fotoğrafı bulunmalıdır.

 • Başka bir gerçek kişinin kullandığı ticaret unvanının aynısının seçilmesi mümkün değildir. Belirtilen NACE kodu, MERSİS’ten girilen ile aynı olmalıdır.
3-) İşletme sahibinin veya varsa temsile yetkili kılınan kişinin imza beyannamesi (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 49/1-b).

 • İşletme sahibinin veya varsa temsile yetkili kılınan kişinin yeni kimlik sahibi olması ve MERSİS’te “Yetki Kabul İşlemleri” modülünü kullanarak onay vermesi hâlinde fiziki imza beyannamesinin ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

​4-) Vergi levhası fotokopisi 

5-) İşletme sahibi yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi, vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası.

6-) Gerçek kişi işletmenin kuruluşunda Oda kayıtları için işletme sermayesi en az 100 TL olarak belirtilmelidir.

Ayrıca aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir;

1-) Ticaret Unvanıyla İlgili Hatırlatma

2-) 25.01.2013 tarihli, 544 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün talimatı gereğince, şahıs işletmelerinin tescili için vergi levhası bilgileri kontrol edildikten sonra tescil talepleri değerlendirmeye alınmaktadır. Bu nedenle, şahıs işletmelerinin tescil başvurularında vergi levhası fotokopisi talep edilecek ve yapılan elektronik ortam kontrolünden sonra vergi dairesine kayıtlı olduğu tespit edilen şahıs işletmelerinin tescil işlemi yapılacaktır.

3-) Gerçek kişi işletmelerin (şahıs işletmeleri) kuaför, berber faaliyeti yanında manikür - pedikür salonu, cilt bakımı, saç tasarımı; kıraathane işletmeciliği şeklindeki faaliyet konuları, pazarcılık, bakkal vs. gibi konular esnaf faaliyeti olduğundan Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Odasına kayıt yapılamamaktadır.

4-) Şahsi ihtiyaca yönelik özel inşaat faaliyeti için gerçek kişi işletme kayıt işlemi tescil edilmemektedir. 

5-) Bilanço usulüne göre defter tutmayan gerçek kişi ticari işletmelerin ticaret siciline kayıt işlemi yapılmamaktadır.

Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Adres Değişikliği İşlemi

MERSİS’ten başvuru yapılarak, talep numarası alınmalı ve gerekli evraklar ile birlikte, randevu alınmadan  bölge temsilciliğine başvuru yapılmalıdır.

1-) Dilekçe

 • Dilekçede; değişikliğe ait metin yer almalı, işletme kaşesi ile tacir tarafından imzalanmalıdır. Vekâleten imzalanması hâlinde vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.

DİKKAT: MERSİS’te işlem onaya gönderilmeden önce “Değişiklik Ön İzleme” butonuna tıklanarak; çıkan adres bilgisinin karara yazılan adres bilgisiyle uyuşup uyuşmadığı kontrol edilmelidir. Kararda yer alan adres bilgisinin, “Değişiklik Ön İzleme” kısmında görünen adresle aynı olması gerekmektedir.

Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Meşgale İşlemi

MERSİS’ten başvuru yapılarak, talep numarası alınmalı ve gerekli evraklar ile birlikte, randevu alınmadan  bölge temsilciliğine başvuru yapılmalıdır.

1-) Dilekçe  ​

 • Dilekçede; değişikliğe ait metin yer almalı, işletme kaşesi ile tacir tarafından imzalanmalıdır. Vekâleten imzalanması hâlinde vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.

Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Unvan Değişikliği İşlemi

MERSİS’ten başvuru yapılarak, talep numarası alınmalı ve gerekli evraklar ile birlikte, randevu alınmadan  bölge temsilciliğine başvuru yapılmalıdır.

1-)  Dilekçe  ​

 • Dilekçede; değişikliğe ait metin yer almalı, işletme kaşesi ile tacir tarafından imzalanmalıdır. Vekâleten imzalanması hâlinde vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.

Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Sermaye Artışı İşlemi

MERSİS’ten başvuru yapılarak, talep numarası alınmalı ve gerekli evraklar ile birlikte, randevu alınmadan  bölge temsilciliğine başvuru yapılmalıdır.

1. Dilekçe

 • İşletme kaşesi ile tacir tarafından imzalanmalıdır. Vekâleten imzalanması hâlinde vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.

Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Halefiyet İşlemi

MERSİS’ten (Değişiklik İşlemlerinden), işletme devri/miras yoluyla bölümü seçilmek suretiyle başvuru yapılarak talep numarası alınmalı ve gerekli evraklar ile birlikte, randevu almadan bölge temsilciliğine başvuru yapılmalıdır.

Gerçek kişi halefiyet işlemi Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 51’de düzenlenmiştir.

1-) Dilekçe 

 • Dilekçe, ticari faaliyete devam edecek mirasçı tacir tarafından imzalanmalıdır.

2-) İşletme sahibinin (mirasçının) imza beyannamesi.

3-) Mirasçılardan alınmış noter marifetiyle düzenlenmiş muvafakatname.

4-) Veraset ilâmı veya noterden düzenlenmiş mirasçılık belgesi.

5-) Ticari faaliyete devam edecek mirasçı, yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti; ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi, vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası.

Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Sigorta Acentelik Vekâletnamesi İşlemi

MERSİS’ten başvuru yapılarak, talep numarası alınmalı ve gerekli evraklar ile birlikte, randevu alınmadan  bölge temsilciliğine başvuru yapılmalıdır.

1-) Dilekçe

 • Dilekçe, işletme kaşesi ile işletme sahibi tarafından imzalanmalıdır. Vekâleten imzalanması hâlinde vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.

2-) Acentelik Vekâletnamesi (Noter onaylı - 1 nüsha asıl).

3-) Tali acentelik ise sigorta şirketinin muvafakatnamesi.

Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Sigorta Acentelik Vekâletnamesi Feshi İşlemi

MERSİS’ten başvuru yapılarak, talep numarası alınmalı ve gerekli evraklar ile birlikte, randevu alınmadan  bölge temsilciliğine başvuru yapılmalıdır.


1-) Dilekçe

 • Dilekçe, işletme kaşesi ile işletme sahibi tarafından imzalanmalıdır.

2-) Acentelik vekâletnamesi fesihnamesi (Noter onaylı - 1 nüsha asıl)

Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Şube Açılış İşlemi

Gerçek kişi şube açılış işlemi Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 120’de düzenlenmiştir.

MERSİS’ten başvuru yapılarak, talep numarası alınmalı ve gerekli evraklar ile birlikte, randevu alınmadan  bölge temsilciliğine başvuru yapılmalıdır.

1-) Dilekçe

 • Dilekçe; işletme kaşesi ile tacir tarafından imzalanmalıdır. Vekâleten imzalanması hâlinde vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.
 • Dilekçede; işletmenin unvanı, sermayesi, merkezi işletmenin açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu, NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu, aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişiye ait olduğu yazılmalıdır (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 24).
 • Dilekçede; şubeye atanan müdür/müdürler'in adı ve soyadı, yerleşim yeri, kimlik numarası ve temsil yetkisinin kapsamı açıkça yazılmalıdır.

2-) Oda kayıt beyannamesi

 • İşletme yetkilisi tarafından imzalanmalı, şube yetkilisinin fotoğrafı bulunmalıdır.

3-) Şube yetkilisinin imza beyannamesi.

4-) Şube açılışına ilişkin vergi dairesinden alınmış mükellefiyet yazısı.

Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Merkez Nakli İşlemi

MERSİS’ten başvuru yapılarak, talep numarası alınmalı ve gerekli evraklar ile birlikte, randevu alınmadan  bölge temsilciliğine başvuru yapılmalıdır.

1-) Dilekçe

 • Dilekçe; işletme kaşesi ile tacir tarafından imzalanmalıdır. Vekâleten imzalanması hâlinde vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.

 • Dilekçede; işletmenin unvanı, sermayesi, merkezi işletmenin açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu, NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu, aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişiye ait olduğu yazılmalıdır (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 24).

​2-) Oda Kayıt Beyannamesi

 • İşletme yetkilisi tarafından imzalanmalı, işletme sahibinin fotoğrafı bulunmalıdır.

3-) Merkezin nakil olarak geldiği Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 111. maddesine göre alınan belge.

Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Ticareti Terk İşlemi

Gerçek kişi ticaret terk işlemi Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 51’de düzenlenmiştir.

MERSİS’ten başvuru yapılarak, talep numarası alınmalı ve gerekli evraklar ile birlikte, randevu alınmadan  bölge temsilciliğine başvuru yapılmalıdır.

1-) Mal beyanı içerir dilekçe

 • İşletme kaşesi ile tacir tarafından imzalanmalıdır.

2-) Vefat nedeniyle kapanış talebine veraset ilâmı veya mirasçılık belgesi eklenmeli, Mal beyanı içerir dilekçe ve dilekçe içeriğinde bulunan mal beyanı varislerden biri tarafından imzalanmalıdır.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol