İstihdam Teşvikleri

İstihdam Teşvikleri

İlave İstihdam Ücret Desteği

4447 sayılı Kanunun geçici 19. maddesi kapsamında 2019 yılından itibaren uygulanmaktadır


Sigortalı Yönünden Aranılan Şartlar:

Sigortalıların;

İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,

01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri,

gerekmektedir.


İşyeri Yönünden Aranılan Şartlar:

 • Özel sektör işverenine ait olması,
   
 • Sigortalının 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları dönemine ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
   
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,
   
 • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
   
 • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
   
 • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

gerekmektedir.


Destek Tutarı:

 • 01.02.2019 ile 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için işverenlere 3 aylık süre ile aylık net asgari ücret düzeyinde (2.020,90 TL) destek sağlanmıştır.
   
 • Ücret desteği SGK tarafından işyerinin ilgili ayda veya sonraki aylarda oluşacak prim borçlarından mahsup edilmesi, işverene ödeme yapılmaması şeklinde uygulanmıştır.

İlave istihdam ücret desteği uygulaması ile ücret desteği ile destekten yararlanan sigortalının 3 aylık destek süresinin akabinde 6 ay boyunca işyerinde istihdamda kalması hedeflenmiştir.

İlave İstihdam Teşviki

4447 sayılı Kanunun geçici 19 ve 21. maddeleri kapsamında uygulanmaktadır.


Sigortalı Yönünden Aranılan Şartlar:

Sigortalıların;

- İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,

- İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,

- 01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri, 

gerekmektedir.


İşyeri Yönünden Aranılan Şartlar:

- Özel sektör işverenine ait olması,

- Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,

- Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,

- Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

- Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

- Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

gerekmektedir. 


Destek Tutarı:

Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacaktır. İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 6.822,40 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (959,40 ila 2.558,40 TL) ile 153,74 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır (Toplamda 1.113,14 ila 2.712,14 TL).

Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (959,40 TL) ile 153,74 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır (Toplamda 1.113,14 TL).


Destek Süresi:

2020 Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi, 01.01.2018 ile 31.12.2020 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacaktır.

Ek Hususlar:

- Bilişim sektöründe destekten yararlanacak işyerlerini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

- 01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırmayan işyerleri, 01.01.2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 12 veya 18 ay süreyle bu destekten yararlandırılır.

- Bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz.

Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki

31.12.2020 yılına kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerinin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları (524,47 TL ila 3.933,54 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.


Faydalanma Şartları:

- Kişinin son 6 aydır işsiz olması,

- Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi,

- Özel sektör işvereni olması,

gerekmektedir. 


Faydalanma Süresi:

- 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay,

- 18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenlere 12 ila 54 ay,

- 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6 ila 30 ay,

- Çalışmakta iken, 01.03.2011 tarihinden sonra mesleki yeterlik belgesi alanları, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanları veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverenlere 12 ay, süreyle destek sağlanmaktadır. İŞKUR’a kayıtlı olmayı teşvik etmek amacıyla kişinin İŞKUR’a kayıtlı olması durumunda destek süresine 6 ay eklenilmesi yönünde hüküm getirilmiştir. 

İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

6111 Sayılı Kanuna Göre Sigorta Prim Teşvikinden Yararlanma Süreleri
 

CİNSİYET

ÇALIŞMA DURUMU

YAŞ GRUBU

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

MESLEKİ VE TEKNİK OKUL VEYA İŞKUR KURSU

İŞKUR’A KAYITLI İŞSİZ

TEŞVİK SÜRESİ (AY)

KADIN

ÇALIŞMAYAN

18+

YOK

YOK

HAYIR

24

YOK

YOK

EVET

30

YOK

VAR

HAYIR

36

YOK

VAR

EVET

42

VAR

YOK

HAYIR

48

VAR

YOK

EVET

54

ÇALIŞAN

TÜMÜ

VAR

YOK

HAYIR

12

YOK

VAR

HAYIR

12

ERKEK

ÇALIŞMAYAN

18-29

YOK

YOK

HAYIR

24

YOK

YOK

EVET

30

YOK

VAR

HAYIR

36

YOK

VAR

EVET

42

VAR

YOK

HAYIR

48

VAR

YOK

EVET

54

29+

VAR

YOK

HAYIR

24

VAR

YOK

EVET

30

YOK

VAR

HAYIR

24

YOK

VAR

EVET

30

YOK

YOK

EVET

6

ÇALIŞAN

TÜMÜ

VAR

YOK

HAYIR

12

YOK

VAR

HAYIR

12

İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik

İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması durumunda kişinin kalan işsizlik ödeneği süresince asgari ücret üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik priminin %1’lik kısmı hariç olmak üzere tamamı (857,06 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

İşverene destek sağlanan süre kişinin başlangıçta işsizlik ödeneği için belirlenen toplam hak sahipliği süresinden düşülür.

İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir. İşçinin, işten ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlaması halinde bu teşvik hükümlerinden yararlanılamaz.

Engelli İstihdamı Teşviki

Özel sektör işverenlerinin kontenjan dâhilinde veya kontenjan fazlası olarak ya da yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştırmaları durumunda işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı (524,47 TL) Hazine tarafından karşılanmaktadır.

Kısa Çalışma Ödeneği


Kısa Çalışma Uygulaması

Ekonomide yaşanabilecek genel, sektörel veya bölgesel sıkıntılar ile zorlayıcı sebeplerle (işverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlar) işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.


Kısa Çalışma Kapsamında;

- İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,

- Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi,

hizmetleri sağlanmaktadır.

İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi İçin;

- İşverenin; ekonomide yaşanabilecek genel, sektörel veya bölgesel sıkıntılar ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.


İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;

- İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması,

- İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı Kanunun 50. maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması (kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar),

- Kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması,

gerekmektedir.
 

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez. 

Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için, işçinin kendisine, aylık olarak, her ayın beşinde ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Aylık Kısa Çalışma Ödeneği (2019 Yılı Örnek Tablosu)
 

Son 12 Aylık Prime Esas Kazançların Ortalaması (TL) 

Hesaplanan Kısa Çalışma Ödeneği Miktarı (TL)

Damga Vergisi (TL)

Ödenecek Kısa Çalışma Ödeneği Miktarı (TL)

Son 12 Ay Asgari Ücretle Çalışan

2.558,40

1.535,04

11,65

1.523,39

Son 12 Ay 4.000 TL ile Çalışan

4.000,00

2.400,00

18,22

2.381,78

Son 12 Ay 7.000 TL ile Çalışan

7.000,00

3.837,60 (*)

29,13

3.808,47

(*)  Hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemeyeceği için ödenecek aylık kısa çalışma ödeneği miktarı bu şekilde hesaplanmıştır. 2019 yılında brüt asgari ücret 2.558,40 TL'dir.


 
 (*)  Hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemeyeceği için ödenecek aylık kısa çalışma ödeneği miktarı bu şekilde hesaplanmıştır. 2019 yılında brüt asgari ücret 2.558,40 TL'dir.

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı, işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir ve kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için aylık olarak verilir.

Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır ve kısa çalışma ödemeleri, hak edilen işsizlik ödeneğinden mahsup edilmektedir.

Kısa çalışma ödeneğinin süresini altı aya kadar uzatmaya ve işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24. maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40. maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.

Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.

İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir.


Kısa Çalışma Ödeneği Alınan Süre İçin Ödenen Primler

İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir. Söz konusu dönemde kısa ve uzun vadeli sigorta primleri aktarılmaz.


Kısa Çalışmanın Erken Sona Ermesi

İşverenin, kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere, altı işgünü önce yazılı olarak bildirmesi zorunludur. 

Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer. Geç bildirimlere ilişkin oluşan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.


Kısa Çalışma Ödeneğinin Kesilmesi

Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâh altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir.


İşverenin Kayıt Tutma Zorunluluğu

Kısa çalışma yapan işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadır.

İşyerlerine Yönelik Mesleki Eğitim Kursları

İhtiyaç duyulan nitelikteki işgücünü yetiştirmek için mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir. Bu şekilde eleman ihtiyacı hızlı ve etkin bir şekilde karşılanabilmekte ve işgücü yetiştirme maliyetlerinden kaçınılmaktadır.  

İhtiyaç duyulan nitelikli işgücünün yetiştirilmesinin yanı sıra hâlihazırdaki çalışanlar için çeşitli mevzuatlar ile belirlenen belgelere sahip olmayanların da belge sahibi olmasını teminen, “Çalışanların Mesleki Eğitimi Kursları”ndan faydalanılarak eğitim için hiçbir gider ödemeden ilgili çalışanlar söz konusu belgeye hak kazanabilmektedirler.

İşbirliği veya hizmet alımı yöntemleri ile düzenlenecek kurslarda eğitici giderleri, kursiyer zaruri giderleri ile kısa vadeli sigorta giderleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

İşbaşı Eğitim Programları

En az 2 sigortalı çalışanı olan işverenlerin yararlanabildiği program kapsamında çalışan sayısının %30’una kadar katılımcı talep edilebilmektedir. Programdan yararlanmak için en az %50 istihdam taahhüdü verme ve katılımcıları en az program süresi kadar istihdam etme zorunluluğu bulunmaktadır.

İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanmaktadır.

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi 9 ay olarak uygulanmaktadır.

Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir.

Program süresince katılımcı zaruri gideri (günlük 77,70 TL, öğrenciler için 58,27 TL, işsizlik ödeneği alanlar için 38,85 TL) ve kısa vadeli sigorta prim giderleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. Geleceğin meslekleri olarak belirlenecek mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara 85 TL zaruri gider ödenecektir.

Bu şekilde katılımcıyı işin başında görme imkânı bularak ihtiyaca göre yetiştirme ve daha sonra istihdam ederek “Teşvikler” kısmında yer alan teşviklerden faydalanma yoluna gidilebilmektedir.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol