KOSGEB Destekleri

KOSGEB Destekleri

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

Amacı: Girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, başarılı iş planlarını / iş modellerini ödüllendirmek, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini arttırmak, yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı sağlayacak yapıların ve yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır.

Destek Unsurları: Geleneksel ve İleri Girişimci olmak üzere iki program şeklinde destek sağlanmaktadır.

a) Geleneksel Girişimci Desteği

Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan işletmelere destek sağlanmaktadır. Geleneksel Girişimci Programının hedefi, işletmeleri en kırılgan oldukları kuruluş yıllarında desteklemek ve bu işletmelerde istihdamı teşvik etmektir.
 

Gerçek Kişi Statüsünde Kurulmuş Olan İşletmeler

Sermaye Şirketi Statüsünde Kurulmuş Olan İşletmeler

Kuruluş Desteği

5.000 TL

10.000 TL

1.Performans Dönemi*

Toplam Prim Gün Sayısı

2. Performans Dönemi*

Toplam Prim Gün Sayısı

Performans Desteği**

180 - 539 olan işletmeye

5.000 TL

540 - 1079 olan işletmeye 10.000 TL

 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

 360 - 1079 olan işletmeye

5.000 TL

1080 - 1439 olan işletmeye 15.000 TL

 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL


* 1. Performans Dönemi: Program başlangıç tarihinden itibaren birinci yılın sonuna kadar olan dönem, 2. Performans Dönemi ise 1. Performans Dönemi son gününden ikinci yılın sonuna kadar geçen süredir.

** Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

b) İleri Girişimci Desteği

İleri Girişimci Destek Programının hedefi, ülkemizin stratejik önceliklerine uygun olarak yenilikçi, sanayide dijitalleşme uygulamaları ve orta yüksek / yüksek teknoloji düzeyindeki sektörler ile imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sayısının arttırılması, işletmelerin en kırılgan oldukları kuruluş yıllarında desteklenmesi ve bu işletmelerde istihdamın teşvik edilmesidir.

Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan “İleri Girişimci Programı Kapsamındaki Faaliyet Konuları Tablosu”nda (KOSGEB’in web sayfasından ulaşılabilir) yer alan konularda faaliyet gösteren işletmelere destek sağlanmaktadır. 
 

Gerçek Kişi Statüsünde Kurulmuş Olan İşletmeler

Sermaye Şirketi Statüsünde Kurulmuş
Olan İşletmeler

Kuruluş Desteği

5.000 TL

10.000 TL

1.Performans Dönemi*

Toplam prim gün sayısı

2. Performans Dönemi*

Toplam prim gün sayısı

Performans Desteği**

180 - 539 olan işletmeye 5.000 TL

540 - 1079 olan işletmeye 10.000 TL

1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

360 - 1079 olan işletmeye 5.000 TL

1080 - 1439 olan işletmeye 15.000 TL

1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL


* 1. Performans Dönemi: Program başlangıç tarihinden itibaren birinci yılın sonuna kadar olan dönem, 2. Performans Dönemi ise 1. Performans Dönemi son gününden ikinci yılın sonuna kadar geçen süredir.

** Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

c) İleri Girişimci Makine Teçhizat ve Yazılım Desteği
 

Destek Tutarı

Destek Oranı*

Düşük Orta-Düşük Teknoloji Düzeyi

100.000 TL

% 75

Orta Yüksek Teknoloji Düzeyi

200.000 TL

Yüksek Teknoloji Düzeyi

300.000 TL


* Destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış olması ve fatura tarihi itibariyle güncel yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranına %15 ilave edilmektedir.

d) İleri Girişimci Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği
 

Destek Tutarı  Destek Oranı 
Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği   10.000 TL % 75


İşletme, Geleneksel Girişimci Programı veya İleri Girişimci Programının sadece birinden faydalanabilir.

Başvuru: İşletme, KOSGEB veri tabanına kaydolur ve ilgili KOSGEB birimine başvuru yapar. Geleneksel Girişimci Programı başvurusu, ilgili KOSGEB birimi tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda başvuru kabul edilebilir, reddedilebilir veya başvurunun revize edilmesi istenebilir.

İleri Girişimci Programı başvurusu, Kurul tarafından değerlendirilir. Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başvuru kabul edilebilir, reddedilebilir veya başvurunun revize edilmesi istenebilir. Başvurusu kabul edilen işletmeden Taahhütname alınır. Programın süresi Taahhütnamenin evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 2 yıldır.

Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

1) AR-GE ve İnovasyon Destek Programı

Ar-Ge ve İnovasyon Programının amacı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve / veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Desteklenecek Proje Giderleri
 

Destek Kalemi

Destek Üst Limiti (TL)

Destek Oranı (%)

İşlik Desteği

İşliklerden bedel alınmaz

Kira Desteği

30.000

(Teknopark İçi)

24.000 (Teknopark Dışı)

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

150.000

75*

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

300.000

75*

Personel Gideri Desteği

150.000

75

Proje Geliştirme Desteği

Proje Danışmanlık Desteği

25.000

75

Eğitim Desteği

10.000

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

20.000

Proje Tanıtım Desteği

5.000

Yurtiçi - Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

15.000

Test, Analiz, Belgelendirme Desteği

25.000


* Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış olması ve yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına  %15 ilave edilmektedir.

Başvuru: İşletme ve girişimcilerin Programdan yararlanmak için ilgili KOSGEB Birimine proje başvurusu yapmaları ve proje başvurusu yapan işletmelerin KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olmaları esastır.

Proje başvuruları online olarak www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOBİ Giriş Sayfası üzerinden yapılmaktadır.

Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda proje kabul edilebilir, reddedilebilir veya düzeltilmesi istenebilir. Projesi kabul edilen girişimci, işletmesini kurmasını müteakiben KOSGEB Veri Tabanına kayıt olur. Projesi kabul edilen İşletmeden taahhütname alınır. Taahhütnamenin onaylanıp kayda alındığı tarih, projenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

2) Kobi Teknoyatırım Destek Programı

Programın Amacı ve Kapsamı:

1. Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini,

2. Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini

sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımlar desteklenmektedir.  

Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürünler Listesi’ne KOSGEB’in web portalından ulaşılması mümkündür.

Kimler Başvurabilir?

Bu destek programına KOBİ Bilgi Sistemi’nde kayıtlı ve aktif durumda olan, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler yatırım projelerini sunarak başvurabilecektir.

Yukarıda belirtilen birinci madde için yapılan başvuruların;

a) KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya

b) Patent belgesi ile koruma altına alınan veya

c) Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan veya

ç) Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan

prototip çalışması tamamlanmış ürünler için yapılması gerekmektedir.

İkinci madde için yapılan başvurular için ise;

a) Üretilecek ürünün; orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması,

b) Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması ve yatırım projesi bütçesinin 10 milyon TL’yi geçmemesi,

c) Başvuru sahibi işletmenin paydaş ile başvuruda bulunması gerekmektedir. 

Destek Kalemleri:

a) Makine-teçhizat desteği,

b) Üretim hattı tasarım giderleri desteği,

c) Yazılım giderleri desteği,

ç) Personel gideri desteği,

d) Eğitim ve danışmanlık desteği,

e) Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği.
 

Destek Miktarı

Düşük, orta-düşük teknoloji alanlarında toplam 1.000.000 TL,

(Geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL)

Orta - yüksek, yüksek teknoloji alanlarında toplam 5.000.000 TL

(Geri ödemeli 3.500.000 TL ve geri ödemesiz 1.500.000 TL)

Destek Oranı

Personel Desteği %100,

Diğer Destekler %60 (%30 Geri Ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)

Yatırım Projesi Süresi

Yatırım projesi süresi en az 8 ay,

en fazla 36 ay.

Erken Ödeme Oranı

%25


Destek Programına Başvuru İçin: https://edevlet.kosgeb.gov.tr/

İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

1) İşletme Geliştirme Destek Programı

Amaç, küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma - markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Desteklenecek Proje Giderleri
 

İşletme Geliştirme Destek Programı Destekleri

Destek Üst Limiti (TL)

Destek Oranı (%)

Yurt İçi Fuar Desteği

50.000

%60

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

20.000*

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

50.000**

Eğitim Desteği

20.000

Enerji Verimliliği Desteği

35.000

Tasarım Desteği

25.000

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

30.000***

Belgelendirme Desteği

30.000***

Test ve Analiz Desteği

30.000


(*) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın % 100 oranında desteklenir.

(**) Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 ilave edilmektedir.

(***) TSE ve TÜRK PATENT’ten alınacak belgeler, % 100 oranında desteklenir.

Başvuru: Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, KOSGEB Veri Tabanında yer alması koşulu aranır ve programdan yararlanmak isteyen işletme KOSGEB Birimine başvuru yapar. Başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname alınır. Taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarih, programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

2) KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

Amaç, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.
 

Proje Süresi

En Az 6

En Fazla 36 Ay

(+ 6) Ay

Destek Üst Limiti

Geri Ödemesiz Destek - En fazla 300.000 TL

Geri Ödemeli Destek - En fazla 700.000 TL

Proje Destek Oranı

1. ve 2. Bölgelerde %60, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %80


Desteklenecek Proje Giderleri

Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dâhilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez. Personel giderleri, net ücret üzerinden desteklenir.

Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenmektedir.

Başvuru: Proje Teklif Çağrısı KOSGEB’in www.kosgeb.gov.tr internet adresinde ilan edilir. Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin KOSGEB Veri Tabanında yer alması koşulu aranır. İşletmelerin programdan yararlanmak için ilgili KOSGEB Birimine proje başvurusu yapmaları esastır. Projesi kabul edilen başvuru sahibinden KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden taahhütname alınır. Taahhütnamenin işletme tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden onaylandığı tarih, projenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

3) Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı

Bu programın amacı, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir.

Bu program,

a) Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı,

b) Uluslararası Hızlandırıcı Programı

olmak üzere iki alt programdan oluşur.

Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı

Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı kapsamında, yurt dışında kurulacak olan kuluçka merkezlerinin kuruluş ve donanım ile operasyonel giderlerine destek verilir.

Kurulması desteklenecek Uluslararası Kuluçka Merkezi sayısı, bölgesi, tematik, sektörel gibi hangi alanlarda kurulacağı ve benzeri hususlar ile başvuru yapabilecek kurum / kuruluşlar, KOSGEB tarafından www.kosgeb.gov.tr adresinden duyurulur.

Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programında Desteklenecek Proje Giderleri


1. Kuruluş ve Donanım Desteği  

● İşletme Kuruluş Giderleri, 

● Bina Tadilatı, 

● Altyapı, 

● Ofis Donanımı 

● Yazılım Giderleri

● Yeminli Mali Müşavirlik

● Ulaşım Giderleri

gibi konularda alınacak hizmetler ve düzenlenecek organizasyonlar için destek verilir.
 

Destek Üst Limiti: 100.000 USD
Destek Oranı: %80

2. Operasyonel Giderler Desteği

● Kuluçka Merkezi Kirası, 

● İşletim Giderleri, 

● Tanıtım Faaliyetleri, 

● Eğitim, Danışmanlık, Mentörlük, İş Yönetimi, Hukuk, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, 
 

gibi konularda alınacak hizmetler ve düzenlenecek organizasyonlar için destek verilir.

Destek Üst Limiti: 3.750.000 USD

Destek Oranı: 1. ve 2. yıl için %80

                         3 ila 5. yıllar için %60

Başvuru: Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Desteği başvurusu, KOSGEB duyurusu yapıldıktan sonra başvuru formu ve ekleri ile birlikte ilgili KOSGEB birimine yapılır. Değerlendirme sonucu olumlu ise başvuru sahibi / sahiplerinden işletici kuruluş kurması istenir ve işletici kuruluş KOSGEB veri tabanına kaydolur. Sonrasında, İşletici Kuruluş ilgili KOSGEB Birimine taahhütname verir. Proje başvuruları online olarak www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOBİ Giriş Sayfası üzerinden yapılmaktadır.

Uluslararası Hızlandırıcı Programı

İşletmelerin uluslararası pazarlara girişini kolaylaştırmak amacıyla; teknik, yönetimsel, hukuki ve hedef ülkede satış imkânları sağlayacak profesyonel ağlara erişim hizmetleri sunan uluslararası hızlandırıcı programına, bir organizasyon kapsamında ya da bireysel olarak katılmalarına destek verilir.

Uluslararası Hızlandırıcı Programı kapsamında, işletmelerin bireysel olarak ya da KOSGEB birimleri, üniversiteler, teknoparklar, teknoloji transfer ofisleri ve özel kuluçka merkezleri/hızlandırıcılar tarafından münferiden veya birlikte düzenlenecek uluslararası hızlandırıcı programlarına katılmalarına destek verilir.

Hızlandırıcı programlarının; işletmelerin, hızlandırıcıların ortak çalışma alanlarında yer alması, mentörlük, gidilecek ülkedeki risk sermayedarları, iş melekleri ağları ve uluslararasılaşmasını kolaylaştıracak diğer profesyonel ağlara erişim hizmetlerinden en az birini içermesi zorunludur.

Uluslararası Hızlandırıcı Programı’nın bir organizasyon kapsamında düzenlenebilmesi için en az 5 işletmenin katılımı gerekmektedir.

Uluslararası Hızlandırıcı Programı başvuruları Başkanlıkça belirlenen dönemlerde yapılır. KOSGEB tarafından uygun bulunan programlara işletmelerin katılımı desteklenir.

Uluslararası Hızlandırıcı Programında Desteklenecek Proje Giderleri

1. Hızlandırıcı Ofis Kirası Giderleri
2. Eğitim Giderleri 
3. Danışmanlık Giderleri
4. Mentörlük Giderleri 
5. İş Yönetimi Giderleri 
6. Hukuki Giderler
7. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri
8. Ulaşım Giderleri
9. Konaklama Giderleri 
10. Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Giderleri
11. Organizasyonla İlgili Genel Giderler

Program süresi: 3 yıl

Destek Üst Limiti: Katılım sağlanan bir hızlandırıcı programı için 15.000 USD destek verilmekte olup, destek üst limiti 60.000 USD’dir. 

Destek oranı: %80

Başvuru: Destekten yararlanmak isteyen işletmenin, KOSGEB veri tabanında yer alması koşulu aranır. Destekten yararlanmak isteyen işletme KOSGEB Birimine başvuru yapar. Başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname alınır. Taahhütnamenin KOSGEB biriminde kayda alındığı tarih, programın başlangıç tarihi olarak kabul edilmektedir.  

Proje başvuruları online olarak www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOBİ Giriş Sayfası üzerinden yapılmaktadır.

4) Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Programın Amacı:

● KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,

● KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,

● KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,

● İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak ve

● E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır.

Destek Unsurları

Proje Süresi: En az 6 ay, en fazla 24 ay.

Destek Üst Limiti: 300.000 TL

Proje Destek Oranı*: %70 Geri Ödemesiz, %30 Geri Ödemeli 

* Personel giderleri için destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dâhil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere ilgili uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutar kadar geri ödemesiz destek sağlanır.

İşletmeler bu destekten sadece 1 kez faydalanabilirler. Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması ve son mali yıl verilerinin onaylı olması gerekir.

Proje başvurusu en az 3 farklı gider grubundan oluşmalıdır.

Desteklenecek Proje Giderleri
 

Gider Adı

Gidere Ait Destek Üst Limiti (TL)

Personel Gideri

100.000

Yazılım ve Donanım Giderleri

100.000

Tanıtım Giderleri

100.000

Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri

150.000

Test Analiz ve Belgelendirme Giderleri

100.000

Hizmet Alım Giderleri

100.000


Başvuru: Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, KOSGEB Veri Tabanına kayıt olup ilgili KOSGEB Birimine proje başvurusu yapmaları gerekir.

Proje kabul edilebilir, reddedilebilir veya projenin revizyonu istenebilir. Projesi kabul edilen işletmeden KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden taahhütname alınır. Taahhütnamenin işletme tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden onaylandığı tarih, projenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

5) İş Birliği Destek Programı

Programın Amacı: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlamaktır.

İş Birliği Destek Programı kapsamında işletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;

a) Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,

b) Müşteri isteği ve pazar talebinin karşılanması için ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,

c) Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,

ç) Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,

d) Kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları için yapılan işbirlikleri

ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenmektedir. Bu kapsamda iki farklı model söz konusudur;

1. İşletici Kuruluş Modeli

Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir.

2. Proje Ortaklığı Modeli

Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir

Asgari Ortak Sayısı ve Destek Üst Limitleri Tablosu
 

İŞLETİCİ KURULUŞ MODELİ

İşletici Kuruluşun Teknoloji Alanı

Asgari KOBİ Sayısı

İşletici Kuruluş Proje Destek Üst Limiti (TL)

Toplam Üst Limit (TL)

Geri Ödemesiz

Geri  

Ödemeli

Toplam

Yüksek

2

1.500.000

3.500.000

5.000.000

5.000.000

Orta Yüksek

3

1.500.000

3.500.000

5.000.000

5.000.000

Diğer

5

1.500.000

3.500.000

5.000.000

5.000.000

* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı birdir.

PROJE ORTAKLIĞI MODELİ

Projenin Teknoloji Alanı

Asgari KOBİ Sayısı

Her Bir Proje Ortağı İşletme İçin Destek Üst Limiti (TL)

Toplam Üst Limit (TL)

Geri Ödemesiz

Geri Ödemeli

İşletme Başına Toplam

Geri Ödemesiz

Geri Ödemeli

Toplam

Yüksek

2

600.000

1.400.000

2.000.000

3.000.000

7.000.000

10.000.000

Orta

Yüksek

3

300.000

700.000

1.000.000

3.000.000

7.000.000

10.000.000

Diğer

5

225.000

525.000

750.000

1.500.000

3.500.000

5.000.000

* Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı birdir. 


Destek Programına Başvuru: https://edevlet.kosgeb.gov.tr/ sayfasında İş Birliği Destek Programı başlığı altında ya da tüm hizmetlerin listelendiği https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler/TumHizmetler sayfasından ilgili sayfaya erişilebilir.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol