TÜBİTAK Destekleri

TÜBİTAK Destekleri

Ulusal Destek Programları

● Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)

● TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

● Proje Pazarları Destekleme Programı

● TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

● TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleme Programı

● TÜBİTAK Patent Destek Programı

● Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

● Üniversite Sanayi İşbirliği Destekleme Programı

● Yenilikçilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destekleme Programı

● Girişim Sermayesi Destekleme Programı

● Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

Uygulanan programlardan önemli görülenlere aşağıda kısaca yer verilmektedir;

1) Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)

Amacı; girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulmasını sağlamaktır.

Destek Kalemleri:

a) Personel giderleri,

b) Seyahat giderleri,

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

ç) Malzeme ve sarf giderleri,

d) Yurtiçi ve yurtdışı hizmet alım giderleri.

Destek Miktarı:

Birinci aşamada; “TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı” hükümleri geçerli olup uygulayıcı kuruluşlara sağlanacak destek tutarı ve içeriği uygulayıcı kuruluş belirleme çağrısında belirtilir.

İkinci aşamada; teminat alınmaksızın geri ödemesiz olarak verilecek sermaye desteği en fazla 150.000 TL’dir.

Üçüncü aşamada; “TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” hükümleri geçerlidir.

Başvuru: Çağrılı bir programdır.

Kimler Başvurabilir?

● Herhangi bir lisans programından 1 yıl içerisinde mezun olabilecek öğrenci,

● Yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci,

● Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden herhangi birini en çok 10 yıl önce almış kişi başvuru yapabilir.

2) Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur.

Proje destek süresi en fazla 36 aydır ve programda bütçe sınırı bulunmamaktadır.

Destek Kalemleri:

Projenin her dönemi için destek oranı, sabit olmak üzere, %75 oranında uygulanır.

a) Personel giderleri,

b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

ç) Malzeme ve sarf giderleri,

d) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,

e) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

Başvuru Dönemi: Sürekli

Kimler Başvurabilir?

Programa sadece KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar başvuru yapabilmektedir.

3) KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında, KOBİ’lerin sorunlarını aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen 600.000 TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk 3 projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu üç projeye ilaveten, ortaklı proje başvurusu yapılması koşuluyla 2 proje daha bu program kapsamında desteklenebilmektedir.

Destek oranı her dönem için sabit olup %75 oranındadır.

Başvuru Dönemi: Başvurular sürekli açıktır. 

Kimler Başvurabilir?

TÜBİTAK destekli proje sayısı kısıtı içinde kalan KOBİ'ler başvurabilir.

Uluslararası Ortaklı Destek Programları


● Ufuk 2020

● TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1) Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

EUREKA, ERA-NET ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak proje çağrılarına çıkan programlar ve benzeri uluslararası programlara sunulan uluslararası ortaklı araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesi için oluşturulmuştur. Bu tür uluslararası programlara katılan, Türkiye’de yerleşik, firma düzeyinde katma değer yaratan tüm kuruluşlar bu programdan yararlanabilmektedir.

Programın amacı, uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikimin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlamasıdır.

Destek Kapsamı:

Destek almaya hak kazanan büyük ölçekli firmaların Ar-Ge projelerinin uygun bulunan proje harcamalarına en fazla %60, KOBİ’lerin proje harcamalarına da %75 oranında hibe destek sağlanması öngörülmektedir.

Kimler Başvurabilir?

Katma değer yaratan, Türkiye'de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvuru yapabilirler.

Başvuru Dönemi: Sürekli   

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol