Gerçek Kişiler

Gerçek Kişiler

Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK m.12)
Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan  ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK.nın 46. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.

İşletme sahibinin velayet veya vesayet altında bulunması veyahut kendisine bir yasal danışman atanmış olması gibi ehliyeti ilgilendiren hallerde bu durum ve veli, vasi veya yasal danışmanın kimler olduğu tescil edilir. Bu durumların sonradan meydana gelmesi halinde de aynı hüküm uygulanır.

Gerçek Kişi Kayıt İşlemi (Şahıs Firması)

Mersis’ten başvuru yapılarak talep nosu ile randevu.ito.org.tr adresinden randevu alınmalıdır. Randevu günü ve saatinde bölge temsilciliğinde hazır bulunulması gerekmektedir.

İşletme sahibi randevu saatinde ilgili birimde hazır bulunmalıdır. Taahhütname ve işletme ünvanı altında imza beyanı için işletme sahibinin imzası huzurda alınacaktır.

1-) Dilekçe

2-) Oda Kayıt Beyannamesi 

 • (Tacir tarafından imzalanmalı, tacirin fotoğrafı bulunmalıdır.)  Başka bir gerçek kişinin kullandığı ticaret unvanının aynısının seçilmesi mümkün değildir. Belirtilen NACE kodu Mersisten girilen ile aynı olmalıdır.

3-) Vergi levhası fotokopisi 

4-) Yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi, vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası.

5-) Gerçek kişi firmaların kuruluşlarında oda kayıtları için firma sermayesi en az 100 TL olarak belirtilmeli.

Ayrıca aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir;

1-) Ticaret Ünvanıyla ilgili hatırlatma

2-) Mersisten düzenlenmiş taahhütnamede sermaye belirtilmesi zorunlu değildir. Sermaye yazılmaması halinde bu belge ile tescil talepnamesi noter tasdik harçlarının aynı olacağı önemle hatırlatılır.

3-) 25.01.2013 tarih 544 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü talimatı gereğince Ticaret Sicili Müdürlüklerinde Şahıs Firmalarının tescili için vergi levhası bilgileri kontrol edildikten sonra tescil talepleri değerlendirmeye alınacaktır. Bu nedenle Şahıs Firmalarının tescil başvurularında vergi levhası fotokopisi talep edilecek ve yapılan elektronik ortam kontrolünden sonra vergi dairesine kayıtlı olduğu tespit edilen Şahıs Firmalarının tescil işlemi yapılacaktır.

4-) Gerçek kişi firmaların (Şahıs firmaları) kuaför, berber faaliyeti yanında manikür - pedikür salonu, cilt bakımı, saç tasarımı, kıraathane işletmeciliği şeklindeki faaliyet konuları, pazarcılık, bakkal vs. gibi konular esnaf faaliyeti olduğundan Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Odasına kayıt yapılamamaktadır.

5-) Şahsi inşaat işlemi tescil edilmemektedir.

Gerçek Kişi Adres Değişikliği İşlemi (Şahıs Firması)

Mersis ’ten başvuru yapılarak talep numarası ve gerekli evraklar ile bölge temsilciliğine randevu alınmadan başvuru yapılmalıdır.

1-) Dilekçe  ile başvuru yapılmalıdır.

 • (Değişikliğe ait metin yer almalı, firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekâleten imzalanmalı. Vekâleten imzalanıyorsa vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

Gerçek Kişi Meşgale İşlemi (Şahıs Firması)

Mersis ’ten başvuru yapılarak talep numarası ve gerekli evraklar ile bölge temsilciliğine randevu alınmadan başvuru yapılmalıdır.

1-) Dilekçe  
 • Değişikliğe ait metin yer almalı, firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekâleten imzalanmalı. Vekâleten imzalanıyorsa vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.

Gerçek Kişi Sermaye Artışı İşlemi (Şahıs Firması)

Mersis ’ten başvuru yapılarak talep numarası ve gerekli evraklar ile bölge temsilciliğine randevu alınmadan başvuru yapılmalıdır.

1. Dilekçe 

 • (Değişikliğe ait metin yer almalı, firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekâleten imzalanmalı. Vekâleten imzalanıyorsa vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

Gerçek Kişi Halefiyet İşlemi (Şahıs Firması)

Mersis / Değişiklik İşlemlerinden, işletme devri/miras yoluyla seçilmek suretiyle başvuru yapılarak talep nosu alınmalı ve randevu almadan bölge temsilciliğine başvuru yapılmalıdır.

1-) Dilekçe 

 • Ticari faaliyete devam edecek mirasçı tacir tarafından imzalanmalı.

2-) İşletme unvanı altında imza beyanı 

3-) Mirasçılardan alınmış noter marifetiyle düzenlenmiş muvafakatname

4-) Veraset İlamı veya noterden düzenlenmiş Mirasçılık Belgesi

5-) Ticari faaliyete devam edecek mirasçı tacir yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi, vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası

Gerçek Kişi Sigorta Acenteliği İşlemi (Şahıs Firması)

Mersis ’ten başvuru yapılarak talep numarası ve gerekli evraklar ile bölge temsilciliğine randevu alınmadan başvuru yapılmalıdır.

1-) Dilekçe

 • (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.

2-) Vekaleti veren sigorta şirketi de kaşeli imzalı dilekçe ile başvurabilir.

3-) Acentelik Vekaletnamesi (Noter onaylı - 2 nüsha)

4-) Tali acentelik ise sigorta şirketinin muvafakatnamesi

Gerçek Kişi Sigorta Acenteliği Feshi İşlemi (Şahıs Firması)

Mersis ’ten başvuru yapılarak talep numarası ve gerekli evraklar ile bölge temsilciliğine randevu alınmadan başvuru yapılmalıdır.


1-) Dilekçe

 • (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.

 • Fesih edilen vekaletnameyi veren sigorta şirketi de kaşeli imzalı dilekçe ile başvurabilir.

2-) Acentelik sözleşmesi fesihnamesi (Noter onaylı - 2 nüsha)

Gerçek Kişi Şube Açılış İşlemi (Şahıs Firması)

Şube açılış işlemleri için Mersis’ten başvuru yapılarak talep nosu alınmalı ve randevu alınarak başvuru yapılmalıdır. Randevu günü ve saatinde bölge temsilciliğinde hazır olunması gerekmektedir.

1-) Dilekçe

 • Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir. Dilekçede işletmenin ünvanı sermayesi merkezi işletmenin açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişiye ait olduğu yazılmalıdır.

2-) Oda kayıt beyannamesi

 • Firma yetkilisi tarafından imzalanmalı, şube yetkilisinin resmi bulunmalıdır

3-) İşletme unvanı altında imza beyanı

4-) Şahıs Firmaları şube açılış tescilinde şubenin ticari faaliyetinin yapılan inceleme ve araştırma sonucunda tespit edilmesi halinde mümkün olabilecektir.

5-) Şube açılışına ilişkin vergi dairesinden alınmış mükellefiyet yazısı

Gerçek Kişi İstanbul 'a Merkez Nakli İşlemi (Şahıs Firması)

Mersis’ten başvuru yapılarak talep nosu alınmalı ve randevusuz olarak bölge temsilciliğine başvuru yapılmalıdır.

1-) Dilekçe

 • Dilekçede işletmenin ünvanı sermayesi merkezi işletmenin açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişiye ait olduğu yazılmalıdır.

2-) Oda Kayıt Beyannamesi

 • Firma yetkilisi tarafından imzalanmalı, Firma sahibinin resmi bulunmalıdır.

3-) Merkezin nakil olarak geldiği Ticaret Sicil Müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 111. maddesine göre alınan belge

Gerçek Kişi Ticareti Terk İşlemi (Şahıs Firması)

Mersis’ten başvuru yapılarak talep numarası ve gerekli evraklar ile bölge temsilciliğine randevu alınmadan başvuru yapılmalıdır.

1-) Mal beyanı içerir dilekçe

 • Tacir tarafından imzalanmış olmalı

2-) Vefat nedeniyle kapanış talebinde Noter onaylı ya da asıl veraset ilamı veya mirasçılık belgesi eklenmeli, Mal beyanı içerir vefat dilekçesini ve dilekçe içeriğinde bulunan mal beyanını varislerden biri tarafından imzalanmalıdır.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol